اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

بعدی ❭