سوگندنامه وکیل
۲۹۹۳
اقامتگاه شخص حقوقی
۲۲۲۷
تابعیت اشخاص حقوقی
۱۸۰۹
قابلیت انتقال اسم تجارتی
۱۶۳۰