ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

(اصلاحی 1399/02/23)- هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره (منسوخ 1399/02/23)- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

وضعیت تنقیحی

  • مجازات حبس مندرج در ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به موجب بند (ب) ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 اصلاح گردیده است.
  • تبصره این ماده به موجب بند (پ) ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 نسخ گردیده است.

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (13 مورد)

نشست های قضایی (14 مورد)

دادنامه و رای (28 مورد)

عناوین و برچسب‌ها