ماده ۳۶۵ قانون مدنی

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

بعدی ❭