اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.