ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

بعدی ❭