تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۱۹۸

پیام: بزه رابطه نامشروع مادون زنا از مصادیق تعزیرات منصوص شرعی بوده و مجازات آن قابل تعلیق نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- آقای م. و ۲- خانم س. مبنی بر برقراری ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا) موضوع شکایت اولیه ع. (همسر متهمه ردیف دوم)؛ با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۲۱ تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع نامبردگان در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به برقراری ارتباط دوستی و مراوده و معاشرت غیرشرعی با یکدیگر و نهایتاً دستگیری آنان توسط ضابطین قضایی هنگام ارتکاب بزه و حضور در تفریحگاه اطراف تهران جهت صرف غذا با وصف تأهل متهمه ردیف دوم و سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده بزهکاری آنان محرز و مسلم بوده، فلذا به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ حکم محکومیت هر یک به تحمل نودونه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌گردد که با توجه به اعلام گذشت شاکی خصوصی و هم چنین فقد سابقه قبلی آنان و ابراز ندامت و پشیمانی نامبردگان و تأثیر بازدارندگی تعلیق به استناد مواد ۴۶ و ۵۴ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای تمام مجازات نامبردگان از حال به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌گردد تا چنانچه در مهلت تعیین شده مرتکب یکی از جرائم موضوع ماده ۵۶ قانون موصوف گردند علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق شده نیز به اجرا گذاشته شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران - صحرائیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده نماینده محترم دادستان به طرفیت آقای م. از دادنامه ۲۰۰۶۷۶ مورخ ۱۰/۰۶/۹۳ شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخوانده از جهت جرم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ حسب مواد استنادی قانونی به مجازات مقرر طرفین رابطه نامشروع محکوم گردیدند و اعتراض تجدیدنظرخواه از جهت تعلیق مجازات مقرره حسب ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری منصوص شرعی قابل تعلیق نمی‌باشد لکن با رعایت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با اختیار حاصل از تبصره ۴ و ۲ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آقای م. به چهل ضربه شلاق حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم می‌گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قنبری - طائفی