تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۲۱۰

پیام: برای تحقق بزه خیانت درامانت نسبت به چک، لازم است وصف امانی بودن در متن چک قید شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ن.، ۵۲ ساله، اهل و ساکن تهران، شغل آزاد، فعلاً آزاد به قید قبولی کفالت، دایر بر خیانت درامانت، توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت آقای م.، اظهارات مطلعین و این که وقتی چک و ته چک را کنار هم قرار داده می‌شود عبارت به صورت امانت نزد آقای ن. می‌باشد مشاهده می‌شود و دفاعیات بلاوجه متهم و وکلای ایشان دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵و مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه پنج محکوم می نماید. النهایه توجهاً به فقد سابقه کیفری و پیش بینی اصلاح متهم دادگاه با اجازه حاصله از مواد ۳۸ و ۴۰ و ۴۶ به بعد قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات حبس به طور ساده به مدت سه سال صادر و اعلام می دارد چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد پس از قطعیت جرم جدید ارتکابی مجازات معلق شده درباره محکوم به اجراء گذارده خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. نسبت به دادنامه شماره ۸۸۲ مورخ ۱۹/۰۷/۹۳ که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت درامانت نسبت به چک شماره... بانک سینا به مبلغ سیصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای م. به شش ماه حبس تعزیری که به مدت سه سال تعلیق گردیده محکوم شده است؛ علی هذا با عنایت به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و محتویات پرونده و این که در متن چک هیچ گونه جمله ای که حکایت از امانی بودن چک باشد ندارد و تنها زمانی که چک و ته چک در کنار هم قرار گیرند جمله امانت بودن مشخص می‌شود، بنابراین با توجه به مراودات مالی طرفین و این که چنانچه واقعاً چک امانت بود می بایست در متن چک و به صورت شفاف قید شود نه این که اکثر کلمات و حرف در ته چک و آن هم به صورت عمودی باشد و چک به صورت مستقل فاقد هرگونه خدشه ای می‌باشد، لذا من حیث المجموع امانی بودن چک ثابت نگشته و این دادگاه مستنداً به بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه بدوی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون اخیرالذکر حکم برائت تجدیدنظرخواه را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قنبری - طائفی