وصف کیفری حضور دو نامحرم در خودرو

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف حضور دو نامحرم در خودرو، مصداق بزه رابطه نامشروع نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام 1 - خانم م. و 2 - آقای م.ف. مبنی بر برقراری ارتباط نامشروع موضوع شکایت ح. (همسر متهمه ردیف اول)؛ با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارشات واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به دفاعیات متهمین در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه و مفاد لایحه واصله از جانب وکیل متهم ردیف دوم که مکررا منکر ارتکاب بزه موصوف گردیده اند به نحوی که متهمه بیان داشته در دبیرستان... رئیس انجمن اولیاء مدرسه بوده و متهم دیگر نیز در دبیرستان موصوف نایب رئیس انجمن بوده که به این طریق با همسر متهم ردیف دوم به نام ف. ارتباط خانوادگی برقرار نموده است و در روز دستگیری آنان نیز به واسطه اختلاف بین متهمه و شاکی به قصد صحبت و نصیحت مشفقانه به ادامه زندگی در خودرو پراید متعلق به متهم در مکان عمومی حضور یافته اند، لهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و هم چنین صرف نظر از مفاد گواهی اظهارات همسر متهم ردیف دوم به داشتن ارتباط دوستی و خانوادگی با متهمه به جهت این که صرف حضور در خودرو مصداق جرم ارتباط نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 نبوده، بنابراین به جهت فقد ادله اثباتی کافی و عدم احراز وقوع بزه موصوف به صرف حضور آنان در خودرو متعلق به متهم در انظار عمومی به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به تبرئه آنان از این اتهام صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صحرائیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/07/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان 1 - خانم م. و 2 - آقای م.ف. از اتهام برقراری ارتباط نامشروع موضوع شکایت تجدیدنظرخواه (همسر تجدیدنظرخوانده ردیف اول) به جهت فقد ادله اثباتی کافی و عدم احراز وقوع بزه مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی به شرح و استدلال مندرج در دادنامه برائت حاصل نموده اند، علی هذا با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز نبوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قنبری - طائفی

منبع
برچسب‌ها