تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۲۱۵

پیام: چنانچه تخریب مال مقدمه ارتکاب بزه ورود به عنف باشد، مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. دایر بر مشارکت در تخریب عمدی درب کمپ ترک اعتیاد و ورود به عنف به کمپ ترک اعتیاد موضوع شکایت آقای م. و شرب خمر با توجه به تحقیقات انجام شده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب پردیس و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین و شکایت شاکی و اقرار صریح متهم بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۶۷۷ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و مواد ۲۶۴ و ۲۶۴ و ۱۷۲ و ۱۳۴ و ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را با لحاظ قواعد حاکم بر تعدد جرم به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی از حیث اتهام شرب خمر و تحمل سه سال حبس تعزیری از حیث اتهام تخریب عمدی و تحمل شش سال حبس تعزیری از حیث اتهام ورود به عنف با احتساب ایام بازداشت قبل محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان پردیس - شیخ الحکمایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای الف. به طرفیت آقای م. از دادنامه ۱۴۰۱۶۸۹ مورخ ۳۰/۰۷/۹۳ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان پردیس در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم شرب خمر به مجازات ۸۰ ضربه شلاق حدی و از جهت جرم تخریب عمدی ارتکابی به سه سال حبس و از جهت ورود به عنف به شش ماه حبس حسب مواد استنادی قانونی در دادگاه بدوی محکوم شده است که جرائم فوق الذکر در تاریخ ۱۱/۱۲/۹۲ ارتکاب یافته است. حال با توجه به گزارش اولیه و شکوائیه شکات و اظهارات آقای م. و ش. و ع. و ع.ح. از مصدومین حادثه که توسط افرادی که به عنف وارد موسسه ترک اعتیاد شدند که چهار یا پنج نفر بودند مورد ضرب و شتم واقع شدند و شروع به تخریب موسسه کردند و با وسایل زنجیر و قمه و چاقو و باطوم به بیماران معتاد در حال ترک اعتیاد حمله و اظهارات گواهان حاضر در محل و اظهارات آقای الف. که قبول دارد با ۷ الی ۸ نفر از دوستان بودند و این که شرب خمر کرده و با افراد کمپ درگیر شدند. هم چنین اظهارات آقای م. سرپرست کمپ که در ساعت ۱۲ شب تعدادی موتورسوار که دارای حالت طبیعی نبودند درب موسسه را شکسته و وارد شدند که با چماق و قمه و تبر و زنجیر و سنگ به ساختمان موسسه و بیماران حمله کردند و شیشه ها را شکستند و تخریب نمودند و آقایان ی. و الف. و س. مورد شناسایی واقع شدند. با این ترتیب ورود به عنف و جرم مشارکت در تخریب و هم چنین جرم شرب خمر آقای الف. محرز می‌باشد و به تعیین مجازات حدی برای جرم شرب خمر حسب ماده استنادی قانونی مصوب ۱۳۹۲ و به مجازات برای مشارکت در تخریب با رعایت ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی و با استناد به ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و هم چنین به مجازات برای ورود به عنف با استناد به ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ محکوم گردیده و با توجه به این که جرائم ارتکابی تعزیری فقط تخریب و ورود به عنف بوده و جرم ارتکابی تخریب مقدمه برای ورود به عنف به مرکز درمان بیماران معتاد و ایراد صدمات به آنان بوده و جرم مستقل تلقی نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به تخریب نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور تبرئه می‌گردد. و بر تعیین مجازات برای جرم ورود به عنف حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‌باشد و طبق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قنبری - طائفی