ماده 678 قانون مدنی

وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
1) به عزل موکل
2) به استعفای وکیل
3) به موت یا به جنون وکیل یا موکل

عناوین و برچسب‌ها