آئین نامه در خصوص مقررات اداره تصفیه ورشکستگی ۱۳۱۸/۰۰/۰۰

نظر به ماده ۶۰ قانون اداره تصفیه مواد زیر را مقرر میدارد:
اداره تصفیه باید دارای دفاتر زیر باشد:
۱- دفتر فهرست ورشکستگان.
۲- دفتر فهرست مأموریت های اداره تصفیه.
۳- دفتر روزنامه.
۴- دفتر صندوق.
۵ - دفتر کل.
۶ - دفتر ترازنامه آزمایش.
۷- دفتر نماینده که خلاصه کلیه نامه‌های وارده و فرستاده در آن ثبت میگردد.
اداره تصفیه باید دارای برگهای نمونه برای امور زیر باشد:
۱- برگ صورت مجلس.
۲- برگ صورت دارائی.
۳- برگ صورت ادعای بستانکاری.
۴- برگ دعوت بستانکاران.
۵ - برگ طبقه‌ بندی بستانکاران.
۶ - برگ انتقال دعاوی مشکوک.
۷- برگ مزایده.
۸ - برگ هزینه‌ها و تقسیم وجوه حاصله.
۹- برگ اعلام صورت تقسیم وجوه حاصله.
۱۰- سند عدم کفایت دارائی.
۱۱- آگهی های مربوط بشروع به عمل ورشکستگی و طبقه‌ بندی بستانکاران و خاتمه ورشکستگی.
اداره تصفیه باید کلیه احکام ورشکستگی را برحسب تاریخ در دفتر فهرست ورشکستگان ثبت نماید. در اول هر سال شماره ‌گذاری تجدید خواهد شد. ورشکستگی‌هائی که تا آخر هر سال خاتمه نیافته باید به طور اختصار در اول دفتر سال بعد نوشته شود. در مقدمه این دفتر باید فهرست ورشکستگان به طور الفباء قید گردد.
ماموریت‌هائی که از سایر ادارات تصفیه برای انجام امور ورشکستگی میرسد باید در دفتر فهرست مأموریتهای اداره تصفیه ثبت گردد.
اداره تصفیه باید پیش‌نویس نامه‌های فرستاده را که نامه روی برگهای نمونه نوشته نمیشود نگاهداری نماید. پول و برگهای بهادار و نامه‌های سفارشی باید در قبال قبض رسید اداره پست فرستاده شود.
هرگاه اقدام اداره تصفیه به وسیله آگهی رسمی به عمل آید باید یک نسخه از آگهی یا قسمتی از روزنامه‌ که شامل آگهی با قید تاریخ انتشار باشد در پرونده مربوط بایگانی شود.
در موقع تغییر رئیس تحویل اداره باید با حضور نماینده وزارت دادگستری به عمل آید.
در این صورت تمام دفاتر تا آن تاریخ بسته شده و رئیس سابق زیر آن را امضاء مینماید. سپس بحساب های اداره رسیدگی به عمل آمده و موجودی صندوق باید با مندرجات دفاتر مربوطه وفق دهد. تاریخ شروع و خاتمه به کار رئیس سابق و همچنین تاریخ شروع بکار رئیس لاحق باید زیر کلیه دفاتر نوشته شود و این تحویل باید در صورت مجلس اداری نوشته شده و کلیه حاضرین آن را امضاء نمایند.
اداره تصفیه باید برای هر ورشکستگی و یا مأموریتهائی که به اداره تصفیه مراجعه شود صورت ‌مجلس تنظیم نماید. برگ صورت مجلس به محض اعلام ورشکستگی یا وصول مأموریت های مرجوعه به اداره شروع شده و به ترتیب تاریخ خلاصه عملیات ورشکستگی و اموری که موثر در تصفیه بوده و دارای آثار حقوقی است در آن درج شده و هرگاه حکم یا قراری صادر شده باشد فقط قسمت مربوط به ‏تصمیم دادگاه به طور خلاصه در آنجا نقل میشود شماره برگها و احکام و قرارهای مورد اقدام در ستون مربوطه به طور ترتیب قید میگردد.
صورت مجلس‌ها باید روی برگهای جداگانه که در شماره ‌گذاری شده به ترتیب تنظیم و در پوشه مخصوصی که به نام ورشکسته است مجلد شود. در موقع خاتمه عمل ورشکستگی زیر آخرین اقدامی که در صورت مجلس ثبت گردیده باید با قید تاریخ به امضاء رئیس و مهر اداره تصفیه برسد. پس از خاتمه عمل ورشکستگی برگ های صورت دارائی - صورت ادعای بستانکاری - طبقه‌ بندی بستانکاران - هزینه‌ها و تقسیم وجوه حاصله و گزارشی که کارمند مربوطه به رئیس اداره تصفیه میدهد باید بان پیوست شده و به طور مجلد نگاهداری شود.
برگهای اساسی را که بترتیب بالا تنظیم گردیده فقط در صورتی میتوان به دادگاههای مربوطه تسلیم نمود که به جهاتی نتوان به رونوشت گواهی شده آنها قناعت کرد.
هر برگی که به اداره تصفیه واصل شود باید تاریخ ورود روی آن قید گردد. کلیه برگهای مربوط بامور تصفیه باید برحسب موضوع در پوشه‌های مخصوصی گذارده شده و در پرونده‌ که به نام ورشکسته تهیه میشود بایگانی گردد اسنادی که از طرف بستانکاران ارائه میشود باید با قید شماره مندرجه در برگ صورت ادعای بستانکاری بترتیب حروف الفباء در پوشه مخصوصی بایگانی شود.
پرونده غیرمجلدی که بدستور ماده بالا تنظیم گردید ممکن است ده سال پس از اعلام خاتمه ورشکستگی نابود شده و این نکته در ملاحظات دفتر فهرست ورشکستگان قید خواهد شد. پرونده که به دستور ماده هشت تشکیل شده باید همیشه نگاهداری شود.
اداره تصفیه باید مقررات زیر را نسبت بحفظ دفاتر حسابداری و اسناد ورشکسته رعایت نماید:
۱- هرگاه امور بازرگانی ورشکسته بشخص ثالثی واگذار شده باشد این شخص حق خواهد داشت دفاتر و اسناد مربوط را تحویل بگیرد.
۲- هرگاه امور بازرگانی ورشکسته بشخص ثالثی واگذار نشده باشد نکات زیر باید رعایت گردد.
الف - هرگاه ورشکسته فرد تاجر باشد دفاتر حسابداری و اسناد ورشکسته پس از خاتمه ورشکستگی در مقابل رسید باو رد گردیده و این نکته در صورت مجلس ورشکستگی قید خواهد شد. هرگاه ورشکسته شرکت تضامنی یا مختلط باشد دفاتر و اسناد نامبرده بشریکی که از طرف سایر شرکاء معرفی گردیده تحویل داده میشود.
در صورتی که شرکاء نسبت به شخص معینی در این باب موافقت ننمایند دفاتر و اسناد نامبرده به شخصی که از طرف رئیس اداره تصفیه معین میشود سپرده خواهد شد.
ج - هرگاه ورشکسته شرکت سهامی یا تعاونی باشد دفاتر و اسناد باید در اداره تصفیه نگاهداری شود.
۳- در صورتی که اداره تصفیه محل مناسبی برای حفظ این قبیل دفاتر و اسناد نداشته باشند انها را به دفتر راکد ارسال خواهند داشت.
اداره تصفیه باید بلافاصله با رعایت تاریخ کلیه وجوه دریافتی و پرداختی بحساب ورشکسته را در دفتر صندوق در مقابل قبض رسید ثبت نماید. در هر مورد باید تاریخ پرداخت و مشخصات ورشکسته و نام و محل اقامت ‌دهنده و گیرنده وجه با قید مبلغ و شماره دفتر روزنامه در آن نوشته شود.
در دفتر کل باید به نام هر ورشکسته حساب جداگانه‌ باز شده و تمام عملیاتی که در دفتر صندوق انجام میگیرد پس از ثبت در دفتر روزنامه به دفتر کل نقل گردد.
اداره تصفیه باید حساب مخصوصی در دفتر کل برای داد و ستدهای بانکی خود بازنماید. دریافت وجه باید به امضاء رئیس اداره تصفیه و کارمندی که امضاء او مجاز شناخته شده به عمل آید.
در آخر هر ماه باید خلاصه حسابهای دفترکل با قید شماره حساب مربوطه به دفتر آزمایش ماهیانه نقل گردیده و رئیس اداره و حسابدار وقت زیر آن را امضاء نمایند. دفتر آزمایش باید موافقت بین مندرجات دفتر صندوق و دفتر کل و موافقت بین موجودی نقدی دفتر صندوق و دفتر کل را نشان دهد.
کلیه دفاتر باید با کمال دقت تنظیم گردیده و هیچگونه قلم‌زدگی یا الحاق نداشته و بین‌السطورین نیز نباید چیزی نوشته شود.
گذاردن جای خالی در قسمت مندرجات ممنوع بوده و تصحیح هر قلمی باید در ذیل همان موضوع قید گردد.
قبض رسیدهای مذکور در ماده۱۳ باید در دو نسخه صادر و نسخه دوم بترتیب تاریخ در پرونده جداگانه که به نام ورشکسته تنظیم میشود بایگانی گردد. شماره‏ گذاری قبوض همه ساله تجدید گردیده و ته چکهای قبوض هر سال به طور مجلد نگاهداری میشود.
هرگاه قسمتی از قبوض هر دسته قبض بمصرف رسیده باشد در آخر هرسال در مرکز با حضور نماینده حسابداری وزارت دادگستری و در شهرستانها با حضور نماینده که از طرف وزارت دادگستری تعیین میشود بقیه قبوض هر دسته چک را باطل نموده و این نکته را با قید شماره‌های هر دسته چک در صورت مجلس اداری ذکر مینمایند.
اداره تصفیه مکلف است بلافاصله بعد از وصول پول آن را بحساب جاری بانک بگذارد. فقط ممکن است مبلغی را که برای هزینه‌های جزئی لازم بوده و بیش از سه هزار ریال نباشد در اداره نگاهداری نماید.
برگهای بهاءدار و اشیاء قیمتی باید در محلی که برای این کار اختصاص داده میشود نگاهداری گردد.
هرگاه وجه نقد یا برگ بهاءدار و اشیاء قیمتی بنابر درخواست اداره تصفیه حوزه دیگری وصول یا تحصیل شده باشد باید به وسیله بانک یا نامه سفارشی به اداره تصفیه مربوطه فرستاده شود.
رئیس و کارمندان اداره تصفیه نمیتوانند:
۱- دارائی خود را با دارائی اداره مخلوط نمایند.
۲- در دفاتر مخصوص ورشکستگی امور دیکری [دیگری] را درج کنند.
۳- وجوهی که مخصوص بیک ورشکسته است صرف امور ورشکسته دیگری ولو به طور موقت هم باشد بنمایند.
اداره تصفیه باید از بدو شروع بعملیات حساب تفصیلی برای هزینه‌های هر ورشکسته باز نماید. اسناد مربوط به هزینه باید بترتیب تاریخ تنظیم گردیده و بعد از خاتمه ورشکستگی مجلد شده با سایر اسناد مربوط به ورشکسته نگاهداری شود.
در فصول جداگانه برگ صورت دارائی باید هر یک از اموال منقول و غیرمنقول و برگهای بهادار و بستانکاری و وجه نقد به ترتیب ذکر شود. جمع ارزیابی که به عمل آمده در آخر برگ نوشته میشود. هرگاه در فصل به خصوصی مالی موجود نباشد این نکته در خلاصه ذکر خواهد شد. هرگاه در فصل بخصوصی مالی موجود نباشد این نکته در خلاصه ذکر خواهد شد. در برگ صورت دارائی باید محل وقوع هر مال بخصوص نوشته شود.
صورت دارائی غیرمنقول باید با ذکر حقوق اشخاص ثالث و برطبق نمونه تهیه شود. در صورتی که مال غیرمنقول در اجاره باشد باید نام و مشخصات مستأجر و مدت اجاره و مال‌ الاجاره با حق فسخ اجاره در برگ صورت دارائی قید گردد. منافع غیرمنقولی که در جریان ورشکستگی حاصل میشود بترتیب باید در فصل جداگانه صورت دارائی نوشته شود.
اموال ورشکسته که در خارجه واقع است در فهرست ذکر خواهد شد. در مواردیکه اشخاص ثالث نسبت به اموال نامبرده حقی دارند نوع حق باید در برگ صورت دارائی نوشته شود. در برگ صورت دارائی باید تاریخ شروع به تصفیه و مدتیکه برای تشخیص دارائی طول کشیده و نام کلیه اشخاصی که در تنظیم برگ نامبرده شرکت داشته‌‌اند ذکر شود. رئیس اداره یا کارمند مربوطه و کارشناسان باید قسمت های مختلفه برگ صورت دارائی را امضاء نمایند. پس از تهیه برگ صورت دارائی متصدی تنظیم باید ورشکسته را از کیفری که در ماده ۱۴ قانون تصفیه پیش ‌بینی شده متذکر ساخته و به او اخطار نماید تا چنانچه نکات مذکور در برگ صورت دارائی مورد قبول او است مطابق دستور ماده ۲۰ قانون تصفیه عمل نماید.
در صورتی که ورشکسته فوت شده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند مکلفند به جای او امضاء نموده و گواهی دهند.
در مورد شرکتهای تضامنی یا مختلط تکلیف مذکور در بالا بعهده هر یک از شرکاء مسئول حاضر که اختیار اداره کردن امور شرکت را داشته‌اند محول خواهد بود.
هرگاه ورشکسته شرکت سهامی یا شرکت تعاونی باشد مدیرانی که در حین اعلام ورشکستگی عهده‌دار امور شرکت بوده‌اند مسئول انجام تکلیف نامبرده شناخته خواهند شد. هرگاه تکلیف بالا انجام نگیرد علت آن باید در برگ صورت دارائی قید شود.
اشیائی را که اداره تصفیه به عنوان مستثنیات دین برای ورشکسته باقی میگذارد باید با ذکر شماره‌های مندرجه در برگ صورت دارائی در آخر صورت نوشته شده و موضوع نیز باو اعلام گردد.
هرگاه ورشکسته از حق خود صرف نظر کند این نکته در برگ صورت دارائی قید شده و بامضاء او میرسد.
تصمیم راجع به مستثنیات دین در اولین جلسه به بستانکاران اعلام گردیده و آنها حق دارند از تاریخ اعلام به مرجع صلاحیت دار شکایت نمایند.
هرگاه شخص ثالثی نسبت به مالی ادعائی داشته باشد نوع ادعاء در برگ مخصوص بان نوشته شده و در آنجا نام کسی که ادعا دارد و شماره ترتیب مال و اسنادی که ارائه شده ذکر میشود. به علاوه در ستون ملاحظات برگ صورت دارائی این نکته نیز در مقابل شیئی مورد ادعا قید میشود. اظهارات ورشکسته و تصمیمات اداره و دادگاه نیز به طور خلاصه و به ترتیب تاریخ در ستون ملاحظات این برگ نوشته خواهد شد.
هرگاه اداره تصفیه ادامه دادن به تجارت یا صنعت ورشکسته را مقتضی بداند دفاتر ورشکسته را از روز اعلام ورشکستگی بسته و مجدداً حسابهای جدیدی از آن تاریخ به بعد باز نموده و یا آن که دفاتر مخصوصی برای این امر در نظر خواهد گرفت.

در موقع تهیه برگ صورت دارائی اداره تصفیه پرسش های زیرین را از ورشکسته مینماید:
۱- نام و محل اقامت بستانکارانی ‌که دفاتر ورشکسته حکایت از مشخصات آنها نمی‌نماید.
۲- دعاوی که نسبت به دارائی ورشکسته در جریان است.
۳- بیمه نامه هائی که ورشکسته بابت بیمه اشخاص یا خسارت و حوادث غیرمترقبه نسبت به اموال دارد.
۴- حق ولایت یا قیمومتی که ورشکسته داشته و همچنین حقوق و دعاوی مربوطه به آن.

آگهی مذکور در ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه علاوه بر اینکه برای بستانکاران فرستاده میشود برای اشخاص زیر نیز فرستاده خواهد شد:
۱- قسمت های اجراء حوزه ورشکسته.
۲- دادگاه‌هائی که دعاوی مربوط به ورشکسته نزد آنها مطرح است.
۳- بنگاه‌های بیمه که ورشکسته قرارداد بیمه شخصی یا هر نوع بیمه دیگری که موثر در امر تجارتی ورشکسته باشد با آنها منعقد نموده است.
۴- دادسرای مربوطه اگر اعمال ولایت یا قیمومیت می‏نماید.
۵ - دفتر املاکیکه ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیرمنقول میباشد.
صورت بستانکارانی که برای آنها یک نسخه آگهی بالا فرستاده شده باید در صورت مجلس ورشکستگی یا برگ جداگانه که بامضاء رئیس اداره تصفیه یا کارمند مربوطه رسیده و پیوست صورت مجلس میشود قید گردد.
اصول اسنادی که از طرف بستانکاران ارائه گردیده در صورتی به آنها رد خواهد شد که رونوشت گواهی شده آن اسناد را به اداره تسلیم نمایند.
برای هر جلسه بستانکاران باید صورت مجلس تنظیم شود.در اینصورت مجلس نام تمام بستانکارانی که شخصاً حاضر شده یا نماینده فرستاده‌اند قید خواهد شد. سپس گزارش مذکور در ماده ۲۶ قانون اداره تصفیه قرائت شده و در صورت مجلس ذکر میشود. کلیه پیشنهادات در صورت‌ مجلس نوشته شده و تصمیم اداره نیز در آخر آن ذکر خواهد شد.
هرگاه اموال ورشکسته مورد مطالبه اشخاص ثالثی باشد اداره تصفیه تصمیم مقتضی خواهد گرفت. فروش مال مورد ادعاء مانع تصمیم اداره نخواهد بود مگر آنکه حاصل فروش بین بستانکاران تقسیم شده باشد.
همین که اداره تصفیه تصمیم مقتضی راجع به ادعای شخص ثالثی گرفت مدلول آن را به اشخاص ذی نفع اعلام کرده و مخصوصاً به کسانی که ادعاء دارند باید تذکر داده شود که در صورت عدم مراجعه به دادگاه صلاحیت دار در موعد مقرر ادعای آنها مسموع نخواهد بود.
هرگاه شخصی نسبت به‏ شیئی که داخل در مستثنیات دین است حق رهن یا رجحان داشته و حق او را نیز اداره تصفیه شناخته باشد قبلاً طلب صاحب حق رهن یا رجحان پرداخته شده و مازاد آن به ورشکسته تسلیم خواهد شد.
هرگاه شیئی که داخل در مستثنیات دین است مورد ادعای دیگری قرار گیرد در این صورت مقررات بالا رعایت نشده و شخص ثالث میتواند برعلیه شخص ورشکسته اقامه دعوی نماید.
اطلاعاتی را که ورشکسته طبق ماده ۳۰ قانون اداره تصفیه راجع بمطالبات میدهد در برگ صورت ادعای طلب یا برگ جداگانه وارد شده و بامضاء او میرسد.
مقررات مذکور در ماده ۲۷ آئین نامه راجع بشرکتهای تضامنی و سهامی و تعاونی در اینجا نیز مراعات میشود.
برگ طبقه بندی بستانکاران به ترتیب زیر تنظیم میگردد:
۱- ذکر بستانکارانیکه دارای حق رهن هستند.
۲- ذکر بستانکاران مذکور در ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه.
هرگاه در بند ۱ یا یکی از طبقات بند ۲ بستانکاری موجود نباشد باید در صورت طبقه‌ بندی بستانکاران تذکر داده شود.
هرگونه ادعای بستانکاری باید در طبقه و ستون مخصوصی بخود نوشته شود تصمیم اداره تصفیه مبنی بر رد یا قبول آن نیز باید با ذکر خلاصه علت در آنجا قید گردد.
هرگاه ادعای بستانکاری موجه شناخته نشود اداره تصفیه آن را رد خواهد کرد.رد یا قبول ادعائی به طور مشروط جائز نیست.
مطالبات باید به ترتیب شماره‌ گذارده شده و جهت بستانکاری در آنجا قید و بشماره برگ ادعای بستانکاری نیز اشاره شود.
در برگ طبقه ‌بندی بستانکاران باید اموال مورد رهن قید شود. هرگاه منافع مالی مورد رهن باشد این موضوع نیز ذکر خواهد شد.
هرگاه در قبال طلبی اموال شخص ثالثی در رهن بوده باشد این قسمت جزء بستانکاری‌های عادی ثبت خواهد شد در صورتی که مال مورد رهن قبل از تقسیم وجوه حاصله به فروش رسیده و بستانکار بحق خود برسد صاحب مال جانشین بستانکار شناخته شده و در سهم ‌بندی به همان نسبت شرکت خواهد کرد.
هرگاه دعوای مربوط به‏ طلبی در موقع اعلام ورشکستگی در جریان باشد این ادعا جزء صورت طبقه ‌بندی بستانکاران ذکر شده ولی اداره تا تعیین تکلیف قطعی از طرف دادگاه تصمیمی در آن باب نخواهد گرفت. اداره تصفیه میتواند تصمیم خود را در ظرف مدت اعتراض راجع به بستانکاری تغییر دهد ولی این تغییر باید طبق ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه آگهی شده و به اشخاص ذینفع نیز اعلام گردد.
هرگاه در نتیجه اعتراضی که طبق ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه به عمل آمده دادگاه تصمینی اتخاذ نماید این تصمیم در صورت طبقه‌ بندی بستانکاران قید میگردد.
آگهی مذکور در ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه باید در همان روزنامه که توقف اعلام شده است درج گردد.
در آگهی مندرج در قسمت۲ ماده ۳۵ قانون اداره تصفیه باید اخطار شود که اگر اشخاص ذینفع در ظرف مدت مقرر در ماده ۳۶ قانون به دادگاه مراجعه ننمایند حق آنها از بین خواهد رفت.
در مورد تصفیه اختصاری نیز صورت طبقه ‌بندی بستانکاران تنظیم خواهد شد و مقررات فوق تا اندازه‌ که قابل اعمال است در آنجا نیز رعایت خواهد گردید.
در مورد ماده ۴۲ قانون اداره تصفیه برای هر مزایده باید صورت مجلس مخصوصی تنظیم شود. در این صورت مجلس باید نام اشخاصی که مباشر مزایده بوده و همچنین تاریخ و محل و مدت مزایده و بالاترین بهاء هر شیئی در آن قید شود.
صورت ‌مجلس را رئیس یا کارمند اداره تصفیه امضاء مینماید.
هرگاه موضوع مزایده مال غیرمنقول باشد اداء این عبارت از طرف رئیس یا کارمند اداره تصفیه که (فلان مال غیرمنقول به بهاء فلان مبلغ باقای.... واگذار میشود) باید در صورتمجلس قید گردیده و برنده مزایده نیز آن را امضاء نماید. هرگاه به بهاء ارزیابی شده خریداری پیدا نشود باید در صورت مجلس ذکر گردد که مال غیر منقول در مزایده به فروش نرسید.
هرگاه مزایده تحت شرایطی به عمل آید این نکته نیز در صورت مجلس باید قید گردد.
کسانی که در مزایده مال غیرمنقول شرکت میکنند باید صدی پنج بهاء مال غیرمنقول ارزیابی شده را به‏ صندوق اداره تصفیه تا روزی که برای مزایده مقرر شده بسپارند هرگاه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آن که پیشنهاد دهنده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد خسارت وارده از مبلغ سپرده برداشت خواهد شد.
هرگاه مال غیرمنقول موضوع مزایده مورد حق رهن و غیره واقع شده باشد باید اخطاریه که متضمن تاریخ و ساعت و محل مزایده باشد برای صاحب حق فرستاده شود. در صورتی که برنده مزایده غیر از شخص صاحب حق رهن باشد باید شخص برنده مزایده و شخص صاحب حق و رئیس یا کارمند اداره تصفیه در یکی از دفترخانهای اسناد رسمی حضور بهم رسانیده و ضمن انتقال ملک به خریدار حق صاحب رهن را پرداخته و مازاد آن را به حساب ورشکسته منظور دارند.
هرگاه اشیاء مورد مزایده بیمه شده باشد این نکته باید در موقع مزایده اعلام گردد.
در صورتی که اشیاء مذکور یکجا به یکنفر واگذار شود این انتقال باید به ‌بیمه کننده اعلام گردد.
انتقال دعوای مشکوکی که طبق ماده ۴۵ قانون اداره تصفیه پیش ‌بینی شده باید به وسیله برگ نمونه و تحت شرایطی که در آن ذکر شده به عمل آمده و هزینه که بان تعلق میگیرد به عهده انتقال گیرنده خواهد بود.
همین که قرارداد ارفاقی بسته شد ارقام دیگری برای فروش اموال به عمل نیامده و اداره تصفیه منتظر گواهی دادگاه مربوطه خواهد بود.
اداره تصفیه باید برای تقسیم موقت سهام برطبق ماده ۴۸ قانون اداره تصفیه صورت تقسیم موقت تهیه نموده و اعلام نماید که صورت تقسیم در ظرف مدت ده روز در دسترس بستانکاران گذارده خواهد شد. هرگاه دعوای مربوط به بستانکاری در موقع تقسیم موقت سهام به نتیجه نرسیده باشد سهمی که برای او منظور شده کنار گذارده میشود و همچنین بستانکارانیکه طلب آنها موجل است قبل از رسیدن موعد به آنها پرداخته نخواهد شد مگر آنکه برای برگشت فرعی قانونی از طلب خود رضایت دهند.
صورت تقسیم نهائی وقتی تنظیم میشود که کلیه دعاوی مربوط بدارائی و بدهی ورشکسته قطعی شده باشد برای تنظیم صورت قطعی لازم نیست منتظر مازاد مذکور در ماده ۴۵ قانون اداره تصفیه گردید.
صورت تقسیم به ترتیب زیر تنظیم میشود. قبل از هر چیز اموال مورد رهن یا وثیقه و وجهی که از حاصل فروش آن بدست میاید قید گردیده و هزینه که از بابت اداره کردن و فروش آن به عمل آمده ذکر خواهد شد. اینگونه هزینه‌ها از حاصل فروش کسر شده و پس از پرداخت طلبهای وثیقه ‏دار مازاد آن بحساب عمومی وجوه حاصله نقل خواهد شد.
هرگاه وجه حاصل فروش کافی برای تادیه طلب بستان کار وثیقه دار نباشد نام او به نسبت بقیه طلب جزء طبقه پنجم مذکور در ماده ۵۸ قانون ذکر خواهد شد.
از حاصل کل دارائی بدواً هزینه‌های ورشکستگی و هزینه امور ورشکستگی کسر گردیده و بقیه بین اشخاص مذکور در برگ صورت طبقه‌ بندی بستانکاران تقسیم خواهد شد.
هرگاه به موجب ماده ۴۵ قانون دعوائی به بستان کاری واگذار شده و این دعوی به نتیجه مثبتی رسیده باشد اداره تصفیه ضمن صورت تقسیم یا به وسیله ضمیمه جداگانه آن را بین بستانکار انتقال گیرنده و سایر بستانکاران تقسیم خواهد نمود.

همین که صورت تقسیم تهیه شد باید به بستانکاران اعلام گردد که صورت نامبرده در اداره تصفیه در دسترس آنها گذارده خواهد شد.
هرگاه بعد از آگهی تغییری در صورت مزبور داده شود این نکته نیز به طریق فوق اعلام خواهد گردید.

قبل از اقدام به تقسیم اداره باید مطمئن شود که هیچگونه اعتراضی در ظرف مدت مقرر نسبت به صورت تقسیم به عمل نیامده است.
در صورتی که نسبت به این صورت اعتراضی شده باشد اداره تصفیه برای تقسیم منتظر نتیجه رسیدگی به این اعتراض خواهد بود.
پس از خاتمه ورشکستگی کارمند مربوطه گزارشی مبنی بر خاتمه ورشکستگی به رئیس اداره خواهد داد. در این گزارش خلاصه عملیات تصفیه و جهت ورشکستگی و مبلغ دارائی و بدهی و میزان زمینه خالی و سهمیه‌هائی که به موجب فقره ۴ ماده ۴۷ قانون اداره تصفیه در صندوق وزارت دادگستری سپرده شده ذکر خواهد شد. سپس خاتمه ورشکستگی از طرف رئیس اداره اعلام و انتشار خواهد یافت.
گزارش نهائی در مورد تصفیه اختصاری نیز باید تنظیم شده و خاتمه ورشکستگی هم به موجب آگهی اعلام گردد.
در مورد ماده ۲۲ قانون انتشار آگهی مبنی بر اعلام خاتمه ورشکستگی ضروی نیست.
سند عدم کفایت دارائی باید بر طبق نمونه پیوست صادر شود.
در مورد تصفیه اختصاری مذکور در فقره ۲ ماده ۲۳ قانون اداره تصفیه نکات زیر رعایت میشود:
۱- بستانکاران برای تشکیل جلسه دعوت نمی‌شوند معذلک هرگاه اداره مقتضی بداند ممکن است به وسیله تشکیل جلسه جلب نظر آنها را بنماید ولی در صورتی که ورشکسته پیشنهاد قرارداد ارفاقی نموده باشد در این مورد باید جلسه بستانکاران دعوت شود.
۲- در هر موقع بدون هیچگونه شرطی ممکن است خواه از طریق عادی یا به طور مزایده اقدام به فروش اموال ورشکسته به عمل آید. مهلتی که برای پرداخت بهاء مال داده میشود نباید از سه ماه تجاوز کند.
در صورت نبودن خریدار به ‏بهاء ارزیابی شده اقدام به مزایده مجدد به عمل نیامده و اداره تصفیه به نحو مقتضی اقدام به فروش آن خواهد نمود.
۳- تقسیم وجوه حاصله طبق مدلول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون به عمل آمده و سند عدم کفایت دارائی صادر میشود ولی صورت تقسیم برای مراجعه اشخاص ذینفع در اداره تصفیه گذارده نشده و تقسیم موقت سهام نیز به عمل نخواهد آمد.
در هر حوزه که تشکیل اداره تصفیه اعلام شود امور ورشکستگی که تا آن تاریخ خاتمه نیافته تحویل اداره تصفیه گردیده و مدیران تصفیه و کارمندان ناظر باید از هرگونه اقدام خودداری نمایند.
عملیات ورشکستگی اموری که تصفیه آن در موقع اعلام تشکیل اداره تصفیه خاتمه نیافته طبق مقررات قانون اداره تصفیه و این آئین‏ نامه ادامه خواهد یافت.
هرگاه اعمال ورشکستگی که قبل از اعلام تشکیل اداره تصفیه انجام شده ناقص تشخیص شود با رعایت مقررات این آئین‏ نامه تکمیل خواهد گردید.
در موارد مذکور در مواد بالا که قسمتی از اعمال تصفیه به وسیله مدیران تصفیه و قسمت دیگر به وسیله اداره تصفیه انجام میشود هزینه امورتصفیه باید به تشخیص رئیس اداره بین مدیران و اداره تقسیم گردد.
کفیل وزارت دادگستری - سروری

قوانین و مقررات