تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۳۹

پیام: در دعوای الزام به تمکین، صرف عدم حضور زوجه در منزل مشترک، حاکی از عدم تمکین بوده و خود وی می بایست دلیلی برای توجیه ترک منزل بیاورد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.س. با وکالت آقای م.ر. و خانم ف.ی. به طرفیت خانم ن.د. به خواسته الزام خوانده به تمکین به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به محتویات پرونده ضمن احراز رابطه زوجیت زوجین به دلالت سند نکاحیه پیوستی و استماع اظهارات وکیل خواهان نظر به اینکه وکیل خواهان دلیلی در جهت اثبات ادعای خود و نیز نسبت به ارائه آدرس والدین خوانده (که وی را مجهول ‬المکان اعلام نموده) ارائه ننموده لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - خدایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.س. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خانم ن.د. که نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴۷ مورخه ۱۳۹۳/۸/۲۸ صادره از شعبه۲۶۴ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تمکین زوجه صادر شده است با توجه به محتویات پرونده به نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه با وجود علقه زوجیت زوجین تکالیفی را نسبت به یکدیگر دارند از جمله حضورشان در منزلی مشترک و زیر یک سقف و به عبارت تمکین زوجه از زوج و در این پرونده نیز زوجه هیچ دفاعی در جهت توجیه ترک منزل و عدم تمکین خود نکرده است و لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم الزام تجدیدنظرخوانده به تمکین از تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید اجرای این رأی منوط است به تهیه مسکن مستقل و متناسب با شئون زوجه رأی صادره غیابی و پس از ابلاغ به مدت ۲۰روز قابل واخواهی در این دادگاه است.

رئیس و مستشار شعبه۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب - علیخانی