تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۴۵

پیام: همانطور که هر یک از مالکین مشاعی می‬ توانند نسبت به ملک مشاع دعوای خلع ید مطرح نمایند، اقامه دعوای تخلیه نیز از ناحیه هرکدام به نسبت قدرالسهم آن‬ها صحیح بوده و نیاز به اقامه دعوا از طرف همه مالکان مشاعی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خواهان‌‬ها با وکالت آقای و. وکیل محترم دادگستری به طرفیت خواندگان که مشخصات کامل طرفین و وکلای ایشان در صدر دادنامه آمده، به خواسته تخلیه عین مستأجره (واحدهای طبقه سوم - طبقه دوم و زیرزمین از پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش... تهران موضوع اجاره ‬نامه رسمی شماره... مورخ ۱۳۴۶/۱۲/۱ دفتر اسناد رسمی شماره... تهران) به دلیل انتقال به غیر بدون اذن و اجازه مالک و مطالبه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده مدافعات و اظهارات وکیل خواهان‬ها و وکلای مدافع خواندگان ردیف اول و دوم و توجهاً به پاسخ استعلام ثبتی واصله در مورد قسمتی از پلاک، به نظر دعوای مطروحه با وصف و هیئت مرقوم قابلیت استماع ندارد. چراکه در دعوای تخلیه که با فرض و احراز تخلف از ناحیه مستأجر، مستلزم تعیین حقوق کسبی برای مستأجر یا متصرف آن است، برخلاف دعوای خلع ید که امکان طرح ادعا از ناحیه هریک از مالکین مشاعی علیه غاصب وجود دارد، منوط به حضور و اقامه دعوا از سوی تمامی مالکین بوده و عدم اقدام تمامی آنان علاوه بر مشکلات اجرایی، عملاً حصول نتیجه مطلوب برای خواهان‬های حاضر را با مانع مواجه و تا زمانی‬که تمامی حقوق کسبی متصرف دریافت نشود، امکان تخلیه وجود ندارد و از طرفی این برداشت چنانچه با ایراد عدم قائل بودن به حقوق مالکانه و استقلال مالکیتی که برای هریک از مالکین وجود دارد، مواجه شود، پاسخ اینست که راهکار قانونی در فرضی هم که توافق بین مالکین وجود نداشته باشد، برای مالکین موافق با طرح دعوی تخلیه از طریق تفکیک یا افراز مال مشاع وجود داشته و بنابراین حقوق ایشان نیز محفوظ است.لهذا با توجه به‌ مراتب مرقوم و با مستفاد از مقررات ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‬ها صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شفیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م.و. به وکالت از م. ع. و... همگی م. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۵- ۱۳۹۳/۹/۲۹صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته تخلیه عین مستأجره موضوع سند رسمی اجاره شماره... دفتر... تهران به دلیل انتقال به غیر به همراه خسارت دادرسی، مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و به لحاظ اینکه خواهان‬ها تعدادی از مالکین مشاعی هستند و تمام مالکین اقدام به طرح دعوا نکرده‬ اند، قرار رد دعوای خواهان‬ها صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا رسیدگی به درخواست مالکین مشاعی نسبت به سهم مالکانه آن‬ها منع قانونی نداشته و همانطورکه هر یک از مالکین مشاعی می‬توانند دعوای خلع ید مطرح نمایند، اقامه دعوای تخلیه نیز نسبت به قدرالسهم آن‬ها صحیح بوده و دادگاه تکلیف دارد مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و صدور قرار رد دعوا به کیفیتی که در دادنامه آمده صحیح نیست و توجیه حقوقی و قانونی ندارد. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - فلاح