تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۳

پیام: در صورتی که زوجه، پس از اجرای صیغه طلاق، به مابذل زجوع کرده و مهریه خود را مطالبه نماید، ابتدا باید با طرح دعوایی مستقل، رجوع به مابذل در ایام عده و ابلاغ صحیح آن به زوج را اثبات نماید؛ در غیراینصورت دعوای مطالبه مهریه مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم ط.ع. به وکالت از خانم م.ک. به طرفیت خوانده آقای ر.ش. به خواسته مطالبه تعداد ۱۰۰ عدد سکه طلای بهار آزادی بابت مهریه و هزینه دادرسی وکیل خواهان توضیح داده است که موکل به‌موجب دادنامه شماره ۱۰۰۱۲۴- ۱۳۹۳/۱/۲۸ شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قدس و سند طلاق شماره ترتیب... دفترخانه شماره... شهرستان قدس از خوانده جدا شده است و چون مهریه‌اش را در قبال طلاق بذل نموده حال به مابذل رجوع نموده است، دادگاه نظر به اینکه طلاق خواهان در قبال بذل مهریه بوده و دلیلی بر فسخ طلاق و یا رجوع خوانده به زوجه ارائه نشده است لذا دعوی خواهان غیروارد تشخیص مستنداً به بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس - کریمی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. با وکالت خانم ط.ع. به طرفیت آقای ر.ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهر قدس که به‌ موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه (به خواسته مطالبه تعداد یکصد سکه بهار آزادی بابت مهریه به اضافه خسارات دادرسی) صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده و نظر به اینکه طرفین زن و شوهر بوده و در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳ با توافق و بذل مهریه از سوی زوجه در قبال طلاق به طلاق خلع نوبت اول متارکه نموده‌اند و زوجه در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۳ به دفترخانه مربوطه مراجعه و اعلام کرده به مابذل رجوع می‌کند و دفترخانه نیز به زوج اظهار نموده که زوجه به مابذل رجوع نموده است و این اخطاریه در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ به وی ابلاغ قانونی شده است بنابراین اولاً: معلوم نیست عده زوجه سه طهر بوده و یا سه ماه و اگر سه طهر بوده باشد از آنجائی‌که اقل مدت انقضاء و عده ۲۶ روز و چند لحظه است معلوم نیست رجوع به مابذل در عده صورت گرفته است یا خیر ؟ و پس از رجوع زوج فرصت رجوع به زوجیت را داشته یا نه مضافاً به اینکه چون ابلاغ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ قانونی بوده معلوم نیست زوج از مفاد آن مطلع شده است یا نه ؟ و اگر مطلع نشده باشد در آن صورت مطابق ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی این ابلاغ فاقد اعتبار خواهد بود و این امور نیاز به رسیدگی قضایی دارد و رسیدگی به آن نیز منوط به طرح دعوا به خواسته اثبات رجوع به مابذل در ایام عده و ابلاغ صحیح آن در فرصت مناسب به زوج دارد بنابراین مادامی که رجوع به مابذل به نحو صحیح به اثبات نرسیده باشد مطالبه مهریه‌ای که در جریان طلاق بذل شده است قابلیت استماع ندارد لذا اقتضاء داشته دادگاه محترم بدوی به جای صدور حکم ماهوی قرار رد دعوا صادر نماید به همین سبب دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر با قانون است لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌گردد و با استناد به ماده ۲ قانون مذکور قرار رد دعوا صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی- عاشوری