اثر عدم رضایت زوج به اشتغال زوجه بر نفقه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فرضی که شغل زوجه منافی مصالح خانواده تشخیص داده نشده و دعوای منع اشتغال وی، پذیرفته نشود نیز اگر وی بدون رضایت و اذن زوج، جهت اشتغال به کار از منزل خارج شود ناشزه محسوب است و استحقاق دریافت نفقه را ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای غ.ج. به طرفیت خوانده خانم ک.الف. به خواسته منع اشتغال زوجه، بدین شرح که خواهان بیان می‌دارد خوانده دعوی به عنوان زوجه در شغل پرستاری مشغول فعالیت می‌باشد و به مدت سیزده سال زوجه مشغول فعالیت پرستاری در بیمارستان است که مشکلات خاصی در داخل زندگی اشتغال زوجه ایجاد نموده است. خوانده دعوی در جلسه دادرسی نزد این دادگاه حاضر شد طی دفاع بیان داشت در شغل پرستاری نزد بیمارستان و. تهران مشغول می‌باشم و به کارهای منزل هم رسیدگی می‌کنم و چندین سال متمادی در شغل پرستاری به‌ سر می‌برم. دادگاه با توجه به ماده 1117 قانون مدنی که بیان می‌دارد شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند و نظر به اینکه شغل زوجه پرونده پرستاری می‌باشد و این شغل بر حسب عرف جامعه ایران منافی مصالح خانوادگی و یا برخلاف حیثیت زن تلقی نمی‌گردد دعوی خواهان را منطبق با قانون ندانسته و به استناد ماده 1117 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی از ناحیه طرفین نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - حاجی آقازاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ج. به طرفیت همسرش خانم ک.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه (زوج) به خواسته منع اشتغال به کار زوجه منافی با مصالح خانوادگی و یا خلاف حیثیت وی تشخیص داده نشده و حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود النهایه در صورتی که زوجه بدون رضایت و اذن شوهرش جهت اشتغال به کار از منزل خارج شده ناشزه محسوب و در آن صورت مستحق نفقه نخواهد بود، این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی- عاشوری

منبع
برچسب‌ها