تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۳۱

پیام: زندگی زوجین در منزل مشترک، بر حسب ظاهر، حاکی از پرداخت نفقه زوجه از جانب زوج است؛ بنابراین مطالبه نفقه معوقه مربوط به این دوران از جانب زوجه، خلاف متعارف بوده و نیازمند اثبات است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ه.م. با وکالت خانم الف.ج. وآقای م.ف. به طرفیت آقای ب.ص. وکالت آقای م.م. به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۳ زمان وقوع عقد نکاح تا زمان صدور واجرای حکم با توجه به مفاد دادخواست خواهان و نیز تغییر خواسته در جلسه اول و اظهارات وکلای محترم ایشان در جریان دادرسی و دفاعیات خوانده و وکیل محترم ایشان و لوایح مفصل طرفین که ضم پرونده گردیده است ادعای زوجه برای مطالبه نفقه تمام دوران زوجیت موجه به نظر نمی‬رسد چرا که حسب اقرار صریح زوجه (که اظهار داشته از۱۳۸۳/۱۰/۳ به این طرف تمام ایام زوجیت را تا اردیبهشت سال ۱۳۹۳زندگی مشترک داشته‌ایم) زوجین تا اردیبهشت ۱۳۹۳ زندگی مشترک داشته‌اند و بطور متعارف نیز در چنین شرایطی زوج متناسب با توان مالی خود نفقه زوجه را تأدیه می‌نماید چرا که اگر زوج انجام وظیفه نکرده بود زوجه می‌بایست تاکنون آراء متعدد محکومیت زوج را پرداخت نفقه را از مراجع قضایی اخذ می‌کرد و با توجه به اینکه زوج نیز نتوانسته پرداخت نفقه زوجه را تا اردیبهشت۱۳۹۳ به بعد را ثابت نماید و استناد به صدور حکم تمکین غیرقطعی نیز موثر در مقام نبوده است لذا دادگاه ادعای خواهان را فقط در حد ایام ۱۳۹۳/۲/۱۲ تا صدور حکم و اجرای آن را ثابت دانسته و مستنداً به ماده ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه۵۲۰ هزار تومان مطابق نظریه کارشناسی در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و اما ادعای خواهان مبنی بر مطالبه مازاد نفقه از تاریخ عقد تا۱۳۹۳/۲/۱۲ را نیز چون متکی به ادله شرعی و قانونی نبوده مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی خانواده تهران - حسن زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه.م. با وکالت آقای م.ف. و خانم الف.م. و آقای ب.ص. با وکالت آقای م.م. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره ۱۹۷۱ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ صادره از شعبه ۲۵۸ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه اول به خواسته نفقه معوقه از ۱۳۸۳/۱۰/۳ لغایت ۱۳۹۳/۲/۱۲ به دلیل اینکه زوجین در زیر یک سقف زندگی مشترک داشتند برابر اظهاراتشان صادر شده است و در بخش دیگر تجدیدنظرخواه دوم به پرداخت نفقه از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۲ لغایت صدور حکم در حق تجدیدنظرخواه ردیف اول محکوم شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب - علیخانی