رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 1381/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 348/80

شاکی: سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 9 تیر 1381

شماره دادنامه: 126

مقدمه: الف -1) شعبه بیستم در رسیدگی بپرونده کلاسه 76/1220 موضوع شکایت آقای هوشنگ نوعی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان -شهرداری آستارا به خواسته ابطال عملیات شهرداری و هیات پنج نفره آستارا به شرح دادنامه شماره 1138 مورخ 1376/06/18 چنین رای صادر نموده است نظر به اینکه اقدام سازمان مسکن و شهرسازی مستند به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری انجام شده است و رای مورد استناد نیز توسط محکمه صالحه ابطال نگردیده است بنابراین ایرادی متوجه اقدام مورد اعتراض نمی‌باشد و از این حیث حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. 2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت4/78/2428 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای هوشنگ نوعی به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1138 مورخ 1376/06/18 شعبه بدوی بیستم دیوان به شرح دادنامه شماره105 مورخ 1379/02/10 ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است.ب-1- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/967 هیات پنج نفری آستارا و ابطال نظریه بایر بودن قسمتی از پلاک 2372 به شرح دادنامه شماره 1883 مورخ 1377/12/05 چنین رای صادر نموده است،منظور شاکی ابطال اقدامات انجام شده از طرف سازمان خوانده از حیث تملک اراضی مذکوره در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری نسبت به سهم مالکانه و موروثی شاکی بوده است و با عنایت به اینکه قسمتی از پلاک مزبور بایر تشخیص گردیده و با وصف مذکور تملک اراضی به استناد قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و آیین‌نامه اجرایی آن با توجه به مفاد رای شماره8 مورخ 1363/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه به موجب رای مذکور ماده 2 و شقوق نه گانه آن و مادتین 13و15 آیین‌نامه اجرایی لغو مالکیت اراضی موات شهری ابطال گردیده است وجاهت قانونی نداشته لذا با وصف مذکور حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال کلیه عملیات اداره خوانده از حیث تملک اراضی پلاک فوق الاشعار نسبت به سهام شاکی صادر و اعلام می‌گردد 2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/335 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان زمین شهری شهرستان آستارا به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1883 مورخ 1377/12/05 شعبه یازدهم به شرح دادنامه شماره 814 مورخ 1378/06/22 ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عیناً‌ تایید نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به دادنامه شماره8 مورخ 1362/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال مواد 2 و13 و15 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری به لحاظ مغایرت مفاد آنها با احکام شرع بر اساس نظریه فقهاء محترم شورای نگهبان و عدم جواز تملک اراضی اشخاص به ادعای موات بودن آنها بر اساس ضوابط مواد فوق‌الذکر و نظر به مجموع محتویات پرونده دادنامه قطعی شماره 814 مورخ 1378/06/22 شعبه اول تجدیدنظر دیوان موضوع تایید دادنامه بدوی متضمن تایید ادعای شاکی با توجه به تاریخ صدور آن و ایجاد اعتبار امر مختوم صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/82/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع