رای وحدت رویه شماره 127 مورخ 1381/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 47/79

شاکی: آقای محمدرحیم کیانیان

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 7، 13، 16، 18 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 9 تیر 1381

شماره دادنامه: 127

مقدمه: الف) شعبه 18 در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1933 موضوع شکایت آقای محمدرحیم کیانیان به طرفیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته صدور حکم احقاق حق در مورد احتساب 20% به شرح دادنامه شماره 757 مورخ 1377/06/04 چنین رای صادر نموده است،نظر به اینکه تعیین ضریب ریالی مورد ادعای شاکی طبق تبصره 2 ماده 17 آیین‌نامه استخدامی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی مصوب 1362/12/01 با تصویب هیات مدیره است لذا تعیین ضریب ریالی به میزان 80% خلاف مقررات نبوده و شکایت شاکی که اعتراض به همین موضوع است وجاهت نداشته حکم به رد آن صادر می‌گردد.ب) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2178 موضوع شکایت آقای سالار پاپی به طرفیت ناحیه راه‌آهن لرستان به خواسته مطالبه 20% حقوق اضافه شده از سال 69 لغایت حال و اعمال ضریب 80 به جای ضریب 100 به شرح دادنامه شماره 1062 مورخ 1378/04/22 چنین رای صادر نموده است،نظر به اینکه تصمیم هیات مدیره بر خلاف دستور و مقررات ماده 33 قانون استخدام کشوری اتخاذ گردیده است شکایت شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود آن و الزام مشتکی‌عنه به اعمال ضریب ریالی صد و پرداخت مابه‌التفاوت آن به شاکی صادر می‌گردد.ج) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/62 موضوع شکایت آقای صادق ایمانی به طرفیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته احقاق حق در خصوص احتساب 20% به شرح دادنامه شماره 539 مورخ 1376/05/26 چنین رای صادر نموده است.با توجه به صراحت مقرر در مواد 32 و 33 قانون استخدام کشوری بند 3 ذیل ماده 23 مرقوم اعمال ضریب 100 از تاریخ تبدیل راه‌آهن به صورت شرکت سهامی یعنی 1369/12/01 به عهده هیات مدیره بوده است که در مانحن فیه به این وظیفه عمل نشده است و شاکی از این امتیاز محروم شده است و از ناحیه مشتکی‌عنه نیز هیچگونه مستند قانونی در این زمینه ارائه و ابراز نگردید لذا مستنداً به تبصره 2 ماده 17 آیین‌نامه استخدامی شرکت مصوب 1369/12/01 و مفاد مواد 32 و 33 قانون استخدام کشوری حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد.د) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/2392 موضوع شکایت آقای علی‌خان دوزخی‌پاپی به طرفیت راه‌آهن به خواسته اعمال ضریب 80% به 100% به شرح دادنامه شماره 647 مورخ 1377/04/28 چنین رای صادر نموده است،با عنایت به مندرجات متن تبصره 2 ماده 17 آیین‌نامه استخدامی راه‌آهن به نظر می‌رسد که هیات مدیره می‌بایستی جهت تعیین ضریب ریالی معادل و برابر با ضریب ریالی موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری در عملکرد سال 1369 که مبلغ 100 ریال بوده است محاسبه و منظور می‌نمودند در صورتی که شاکی با تعیین ضریب 80 ریال عملاً از امتیازی که در مصوبه هیات دولت بوده است محروم مانده است و علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و اعمال ضریب 100 ریال به جای 80 ریال از تاریخ 1369/12/01 صادر می‌گردد.ه‌(شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/2423 موضوع شکایت آقای برابلوط پاپی به طرفیت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به خواسته الزام به اعمال ضریب 100 از تاریخ 1369/12/12 به شرح دادنامه شماره 1178 مورخ 1377/08/24 چنین رای صادر نموده است،نظر به اینکه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 1369/12/01 به صورت شرکت سهامی دولتی تبدیل گردیده و اعمال ضریب حقوقی با توجه به صراحت مواد 32 و 33 قانون استخدام کشوری و تبصره 3 ذیل ماده 33 مرقوم به عهده هیات مدیره بوده و هیات مدیره به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است بنابراین با وارد دانست شکایت شاکی حکم به الزام راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به اعمال ضریب 100 درباره شاکی از تاریخ 1369/12/12 صادر می‌نماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

در تبصره 2 ماده 17 آیین‌نامه استخدامی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369/12/01 تصریح شده است ضریب ریالی با توجه به عوامل موثر در معیشت و میزان تورم و به طور هماهنگ با ضریب موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری با تصویب هیات مدیره تعیین می‌گردد. بنابراین تعیین ضریب ریالی جدول حقوقی کارکنان شرکت مزبور به میزان 80 از تاریخ افزایش ضریب ریالی جدول حقوقی کارکنان رسمی مشمول لایحه قانونی استخدام کشوری موضوع ماده 33 این قانون به عدد 100 موافق حکم مقرر در تبصره فوق‌الاشعار نبوده است و دادنامه‌های شماره 1062 مورخ 1378/04/22 شعبه چهارم، 539 مورخ 1376/05/26 شعبه سیزدهم، 647 مورخ 1377/04/28 شعبه شانزدهم و 1178 مورخ 1377/08/24 شعبه هفتم دیوان مشعر بر لزوم اعمال ضریب ریال 100 به منظور احتساب و تعیین حقوق کارکنان مشمول آیین‌نامه استخدامی فوق‌الذکر به جای ضریب ریالی 80 صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع