رای شماره 958 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 958

تاریخ دادنامه: 28/9/1396

کلاسه پرونده: 96/1017

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم افسانه باقری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دهم هیات امناء پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران مصوب 28/11/1394

گردش کار: 1- خانم افسانه باقری نقره دهی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دهم هیات امناء پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران مصوب 28/11/1394 را خواستار شده است.

2- شاکی طی لایحه شماره 1729-4/9/1396 نسبت به شمول و تسری بخشنامه مورد شکایت به وضعیت خود اعتراض کرده و درخواست رسیدگی موردی در شعب دیوان را دارد.

3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکی به شرح نامه تقدیمی صراحتاً خواسته خود را اعتراض به شمول و تسری بخشنامه مورد شکایت به وضعیت خود اعلام و از تقاضای ابطال بخشنامه صرف نظر کرده است، بنابراین پرونده به این کیفیت قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع