رای شماره 959 مورخ 1396/09/28هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 959

تاریخ دادنامه: 28/9/1396

کلاسه پرونده: 96/938

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم رویا سعیدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اقدامات شهرداری اصفهان

گردش کار: 1- خانم رویا سعیدی بروجنی به شرح دادخواست تقدیمی و بدون ذکر مشخصات مصوبه ای برای ابطال، صرفاً ابطال اقدامات شهرداری اصفهان در اخذ سه درصد حق النظاره خدمات مهندس ناظر ساختمان را درخواست کرده است.

2- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکی به شرح دادخواست تقدیمی موضوع شکایت و خواسته خود را ابطال اقدامات شهرداری اصفهان در اخذ 3 درصد عوارض حق النظاره خدمات مهندسین ناظر ساختمان تعیین کرده است، بنابراین به کیفیت مطروحه پرونده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع