تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۹۶۲

پیام: بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، تنها در صورتی که زوج با رضایت همسر اول خود، درخواست تجویز ازدواج مجدد مطرح کند، احراز توانایی مالی وی و اجرای عدالت میان همسران شرط پذیرش درخواست اوست. بنابراین در صورتی که به سایر دلایل موجه، از جمله عدم تمکین همسر اول، این دعوی را مطرح می کند لزومی به احراز این دو شرط نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ع. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت خانم ز.ه. به خواسته صدور اجازه ازدواج مجدد به انضمام مطالبه هزینه دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و احراز وجود رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده بر اساس سند رسمی نکاح دائم به شماره ۱۲۶۴- ۱۳۸۷/۳/۱۶ که تصویر آن پیوست دادخواست خواهان می‌باشد و با توجه به لایحه وکیل خواهان منضم به پرونده که تمکن مالی خواهان به لحاظ دارا بودن کارگاه خیاطی و اشتغال در آن جهت ازدواج مجدد (که لازمه آن اداره امور دو زندگی مشترک است) تأیید نموده است و صرف‌نظر از تمکین یا عدم تمکین خوانده که به لحاظ نسخ قانون حمایت از خانواده سابق که در ماده ۱۶ آن شرایطی از جمله احراز عدم تمکین زوجه را برای تجویز ازدواج مجدد مقرر نموده بود که با مسکوت ماندن آن در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱و عدم ممنوعیت تعدد زوجات و تجدید فراش در قوانین موضوعه کشوری و حلیت جواز آن در شرع مقدس ازدواج مجدد منوط به احراز شرایط خاص نمی‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی اجاره ازدواج مجدد خواهان (برای بار دوم) با رعایت تساوی و عدالت در تمام شئون و مسائل زندگی مشترک بین همسران خود را صادر و اعلام می‌نماید و در صورت وقوع عقد نکاح وی مکلف به ثبت آن در یکی از دفاتر رسمی ثبت ازدواج می‌‬باشد در خصوص مطالبه خسارات دادرسی با توجه به اینکه ورود خسارات مورد ادعای خواهان ناشی از عمل و اقدام خوانده یا به سبب آن نبوده و حتی در فرض عدم تمیکن خوانده این عمل لزوماً منتهی به تقدیم دادخواست فوق نمی‌گردد و بین تقدیم دادخواست خواهان رابطه سببیت مستقیم یا غیرمستقیم وجود ندارد و حق تعدد زوجات و ازدواج مجددی که برای مرد متصور می‌باشد ناشی از عدم تمکین زوجه نمی‌باشد لذا دادگاه این قسمت از خواسته خواهان را (مطالبه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل) ثابت و وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره به لحاظ ابلاغ واقعی اخطاریه خوانده حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک - فتاحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ه. به طرفیت همسرش آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۸۱ مورخ ۱۳۹۳/۸/۴ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی قرچک که به‌ موجب آن با درخواست زوج اجازه ازدواج مجدد برای ایشان صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده استدلال و استناد دادگاه محترم بدوی مخدوش است لکن اجازه ازدواج مجدد در نهایت صحیح و مطابق قانون می‌باشد زیرا ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ به‌ موجب قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و نیز قوانین دیگر نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است قوانین منسوخه در ماده ۵۸ این قانون احصاء و گردیده و قانون حمایت سابق جزء قوانین منسوخه نمی‌باشد با عنایت به مندرجات پرونده تمکین در این پرونده منعکس شده است زوجه به تمکین از شوهرش محکوم گردیده و اجرائیه صادر شده است لکن وی تمکین خود را مشروط به شرایطی کرده که بعضاً موجه نبوده است بنابراین عدم تمکین وی و انطباق ادعای زوج با بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت سابق محرز و مسلم است و اجازه ازدواج مجدد با این قانون منطبق است و از طرفی شرط احراز توانائی مالی زوج و اجرای عدالت فقط ناظر به بند ۱ ماده ۱۶ است و در مورد سایر بندهای ذیل ماده مذکور چنین شرطی وجود ندارد بنابراین با استناد به بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نهایت با اصلاح مستند قانونی تأیید می‌گردد. النهایه مطابق ذیل ماده ۱۷ قانون حمایت در صورت ازدواج مجدد زوج این حق برای زوجه فعلی باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش (طلاق) از دادگاه بنماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران بیگدلی - موسوی