تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۶۶

پیام: نماینده متصدی حمل و نقل، که در امر حمل کالا دخالت و نقشی نداشته است، مسئولیتی نسبت به جبران خسارت ندارد و دعوی علیه وی قابل طرح نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت بیمه با وکالت آقای غ.ج. به طرفیت ک. مبنی بر مطالبه مبلغ ۱۴۱۶۷۱۰۰۰ ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم که با توجه به توضیحات وکیل خواهان به شرح دادخواست مطالبه مبلغ مذکور بابت خسارت وارده به کالای موضوع بارنامه شماره.. مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۲ به اعتبار بیمه‌نامه باربری شماره... که تحت پوشش بیمه‌ای شرکت خواهان قرار داشته می‌باشد دادگاه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه متصدی حمل کالای موضوع بیمه‌نامه شرکت س. می‌باشد که برابر مواد ۵۲ و ۵۴ قانون دریایی و مواد ۳۷۷ و ۳۸۶ قانون تجارت در صورت بروز حادثه مسئول جبران خسارت است و در مانحن‬ فیه خوانده نماینده شرکت حمل در ایران است و در حمل کالا دخالت و نقشی نداشته است و نظر به اینکه اسناد و مدارک پیوست از جمله برگ ترخیصیه و صورت‌مجلس گمرکی و نامه اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان و مکاتبات صورت گرفته دلالتی بر مسئولیت خوانده به جبران خسارت وارده ندارد و مسئولیت کسری کالا را هم خوانده به عهده نگرفته است و نظر به اینکه نماینده متصدی حمل با توجه به رأی وحدت رویه ۲۹ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۸ هئیت عمومی دیوان‌عالی کشور مسئولیتی نسبت به جبران خسارت ندارد و بر دادگاه هم معلوم و محرز نیست که نماینده دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نماید بنابراین دادگاه خوانده را مبری از مسئولیت و در نتیجه لزوم جبران خسارت وارده به کالای موضوع بارنامه دانسته و با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌دارد، رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه نسبت به دادنامه شماره... مورخه ۱۳۹۳/۶/۳۱ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهید بهشتی که به‌موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ ۱۴۱.۶۷۱.۰۰۰ ریال بابت خسارت پرداختی به بیمه‌گذار موضوع بیمه‌نامه باربری شماره... مورخه ۱۳۹۰/۱۲/۵ صادر شده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به آخر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی