رای شماره 74 مورخ 1381/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 305/77

شاکی: آقای اسماعیل رحمانی

موضوع: استرداد وجوهی که شهرداری مشهد به عنوان ارزش افزوده دریافت کرده است

تاریخ رای: یکشنبه 29 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 74

مقدمه: دادخواست شاکی بدواً در شعبه چهارم بدوی دیوان مطرح و به اعتبار درخواست ابطال دستورالعمل مربوط به ارزش افزوده به هیات عمومی دیوان ارجاع گردید شاکی در لایحه تکمیلی به عنوان هیات عمومی اعلام داشته‌اند اینجانب شکایتی به خواسته ابطال دستورالعمل شهرداری تقدیم نکرده‌ام اینجانب در خصوص موضوع هیچ تقاضایی ندارم و دعوی را استرداد می‌نمایم.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مندرجات نامه شاکی که به شرح آن اعلام داشته اعتراضی نسبت به مقررات دولتی عنوان نکرده و دعوی مطروحه را مسترد نموده است، موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع