رای شماره 73 مورخ 1381/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 416/0

شاکی: مستشارشعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت4/80/755 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 29 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 73

مقدمه: مستشار شعبه چهارم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در پرونده‌کلاسه80/755 شعبه چهارم تجدیدنظر در دادنامه شماره 919 مورخ 1380/08/14صادره از این شعبه تاریخ ابلاغ اشتباهاً 1380/04/03 قید شده در صورتی که در مورخ 1380/04/20 ابلاغ شده بود و اعتراض به دادنامه 484 مورخ 1380/01/04 صادره از شعبه دوازدهم بدوی در تاریخ 1380/05/02 در مهلت مقرر بوده و بنا به مراتب فوق دادنامه مزبور مخدوش به نظر می‌رسد جهت طرح در هیات عمومی ارسال می‌شود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب گزارش مامور ابلاغ دادنامه بدوی در تاریخ1380/04/20به شاکی‌ ابلاغ شده‌ و تقاضای تجدیدنظر او در تاریخ 1380/05/02در مهلت قانونی تسلیم گردیده‌ است بنابراین مدلول دادنامه شماره 919مورخ 1380/08/14 شعبه چهارم تجدیدنظر در پرونده کلاسه80/755 که تاریخ ابلاغ اشتباهاً‌ 1380/04/03 اعلام داشته و بدین جهت تقاضای تجدیدنظر را ردکرده محمول بر اشتباه است و با نقض دادنامه مذکور براساس تبصره‌های یک و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/02/26پرونده جهت رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع