رای شماره 75 مورخ 1381/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 379/79

شاکی: آقای قربان محمد شیخی‌نیا - خانم فاطمه گل

موضوع: ابطال قسمت‌های الف و ب بخش دوم شماره 24 مستمری‌ها سازمان تامین اجتماعی

تاریخ رای: یکشنبه 29 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 75

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌اند، سازمان تامین اجتماعی شهرستان بندر ترکمن با استناد به قسمت‌های الف و ب بخش دوم بخشنامه شماره 24 مستمری‌ها (داشتن یک سال سابقه پرداخت حق بیمه ظرف 10 سال قبل از فوت که 90 روز آن در سال حیات باشد و داشتن بیش از 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه) و به علت نپرداختن حق بیمه در ایام بیماری که مدت 2 سال می‌باشد از برقراری مستمری بازماندگان متوفی خودداری نموده است. با عنایت به مراتب درخواست ابطال بندهای مذکور را دارد.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41164/7100 مورخ 1380/12/01 اعلام داشته‌اند، ادعای شکات ناشی از عدم وقوف آنان به قوانین ذیربط موجود می‌باشد زیرا اولاً‌ بند 3 ماده 80 اصلاحی سال 1376 که عیناً‌ ذکر می‌گردد مقرر می‌دارد، در صورت فوت بیمه شده‌ای که در 10 سال آخر حیات خود، ‌حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه 90 روز کار را پرداخت کرده‌ باشد. ثانیاً‌ مطابق صریح تبصره یک بند 3 اصلاحی فوق‌الذکر «بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و بهر علت در مورد آن مستمری برقرار نشده‌ است حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند با تبصره 2 هستند. بنابراین با توجه به بند 3 و به ویژه تبصره یک آن کاملاً‌ معلوم می‌گردد بر خلاف تصور شاکی ذکر دارا بودن یک سال سابقه در ظرف 10 سال قبل از فوت و همچنین داشتن 90 روز درسال پیش از فوت در بخشنامه مبتکرانه نبوده بلکه تکرار عین بند 3 اصلاحی فوق می‌باشد که به دلالت صریح تبصره یک آن شامل بازماندگان بیمه شدگانی نیز می‌گردد که قبل از تاریخ تصویب ماده واحده (1376/07/27) فوت گردیده‌اند. ثالثاً ادعای شکات در خصوص مغایرت شرط مربوط به داشتن بیش از 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه جهت استحقاق دریافت مستمری نیز فاقد وجاهت می‌باشد زیرا در این قسمت از بخشنامه نیز هیچگونه ابتکار و نوآوری صورت نگرفته و بلکه بخشنامه در این قسمت نیز صرفاً انعکاس تبصره 2 بند 3 ماده واحده فوق می‌باشد که عیناً نقل می‌گردد چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل 20 سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد… بدیهی است که شرط بالا مستنداً‌ به تبصره یک بند 3 فوق که عیناً‌ نقل گردید شامل بیمه شدگانی نیز می‌گردد که قبل از تاریخ تصویب قانون (27/7/76) فوت گردیده‌اند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

بندهای الف و ب بخشنامه شماره 24 مستمری‌ها سازمان تامین اجتماعی در باب تعیین شرایط برقراری مستمری درباره بازماندگان واجد شرایط شخص بیمه شده متوفی از حیث کیفیت و مدت پرداخت حق بیمه در واقع و نفس‌الامر نقل احکام قانونگذار در خصوص مورد به شرح مقرر در بند 3 ماده 80 اصلاحی قانون تامین اجتماعی و تبصره یک همان بند است،‌ بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع