تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۲۴

پیام: دیه مجازات محسوب می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که متهم در قید حیات است رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از طریق دادسرا و محاکم جزایی انجام می‌شود و دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

دادگاه عمومی بخش سلطانیه در خصوص دعوی آقای غ.ق. با وکالت آقای ب.ع. به‌طرفیت آقایان ۱- ن.ج. ۲- ح.ط. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۵۸۱۴۰۰۰۰۰ ریال دیه به نسب تقصیر از باب تسبیب و... پس از رسیدگی طی دادنامه ۰۰۰۱۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به استرداد دعوی نسبت به وی، به استناد ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و در خصوص خوانده ردیف اول با استدلالی که نموده دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به رد دعوی صادر و اعلام نموده است، وکیل خواهان ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظر دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

وفق مقررات ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی، دیه مجازات تلقی و مادامی‌که خوانده (متهم) در قید حیات است رسیدگی به دعوی مطالبه دیه طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی از طریق دادسرا و محاکم جزایی است، بنابراین دادگاه عمومی در قالب دعوی حقوقی (تقدیم دادخواست) صلاحیت رسیدگی نداشته و بنا به مراتب و مستنداً به ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی حکم صادره به قرار عدم استماع دعوی خواهان، فرجام‌خواهی رد و پرونده به دادگاه اعاده می‌شود.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور

احمدی- شمس