تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۵۹۹

پیام: در صورتی که پدر طفل نامعلوم باشد، مرجع رسیدگی به درخواست صدور شناسنامه اداره ثبت احوال است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به شرح محتویات پرونده محاکماتی به کلاسه ۱۲۹- ۹۳ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محلات خانم ف.ب. دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم و الزام اداره خوانده به صدور شناسنامه فرزندش به نام ر. با نام خانوادگی خویش به لحاظ معلوم نبودن پدر به استناد تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون ثبت‌احوال به‌طرفیت الف. تقدیم و با توضیحات مندرج در آن رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را تقاضا نموده است. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت می‌نماید. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ خواهان حاضر گردیده است. اظهارات وی استماع به شرح مندرجات دادخواست صدور حکم را استدعا نموده است دادگاه سپس دستور مطالبه پرونده استنادی مربوط به طرح دعوی اثبات نسب فرزند مذکور توسط خواهان را صادر با وصول آن و تهیه فتوکپی از اوراق و آراء صادره سپس انضمام به پرونده محاکماتی به شرح قرار شماره ۲۰۴- ۱۳۹۳/۶/۱۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت‌احوال صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گردد. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی و جری تشریفات حسب دستور به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به اینکه مطابق با بند الف ماده یک قانون ثبت‌احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ اصلاحی به تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظایف ذاتی ثبت‌احوال می‌باشد و مطابق با بند دوم ماده ۱۶ قانون مذکور مادر طفل از زمره اشخاصی است که حق اعلام ولادت و امضاء دفتر ثبت کل وقایع و درخواست صدور شناسنامه را دارد. و ایضاً مطابق ماده ۱۷ همان قانون قید نام خانوادگی و نام ابوین به صورت فرضی جهت تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه که خواسته خواهان بر آن منطبق است، منع قانونی ندارد. لذا قرار صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی محلات که منطبق با موازین قانونی مذکور است صحیح و صائب می‌باشد به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید آن و تعیین صلاحیت اداره ثبت‌احوال محلات در ادامه رسیدگی مقرر می‌دارد دفتر پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.

مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور

موحدی- حیاتی