ضمانت اجرای عدم احراز سبق تصرف در دعوی رفع ممانعت

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی رفع ممانعت از حق در خصوص پارکینگ مشاعی، عدم احراز سبق تصرف خواهان درفرضی که صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت نیز برای آپارتمان های موضوع دعوی صادر نشده است، یک استدلال شکلی محسوب می‌شود و اقتضای صدور قرار عدم استماع دعوی و یا رد دعوی را داشته و صدور حکم به بی‌حقی خواهان در این فرض، فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان‌ها 1 - آقای م.غ. 2 - خانم ن.الف. به ‌طرفیت خواندگان 1 - خانم م.م. با وکالت آقای ع.ح. وکیل رسمی دادگستری 2 - خانم ر.ص. 3 - خانم م.ر. 4 - آقای م.ه. 5 - خانم ر.ر. 6 - خانم ف.ش. به‌ خواسته رفع ممانعت از حق با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه نظر به اینکه لازمه صدور حکم در دعوای رفع ممانعت از حق وجود سه شرط 1 - سبق تصرف خواهان 2 - لحوق ممانعت خواندگان و 3 - عدوانی بودن تصرف از ناحیه خواندگان می‌باشد و در دعوای مطروحه از ناحیه خواهان‌ها دلیلی بر سبق تصرف خود ارائه و اقامه نگردید و با توجه به استماع اظهارات اصحاب دعوا، نظر به اینکه مالکیت در پارکینگ به‌ صورت مشاعی می‌باشد و پارکینگ واحدها به ‌صورت مشخص اعلام نگردیده است لذا دادگاه به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌ حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مامور به خدمت در شعبه --- حقوقی تهران- بزرگر

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.غ. وخانم ن.الف. به طرفیت خانم‌ها 1 - م.م. 2 - ر.ص. 3 - م.ر. 4 - ر. 5 - ف.ش. 6 - آقای م.ه. از دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1363/07/08 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن حکم بر بی ‌حقی تجدیدنظرخواهان به‌ خواسته رفع ممانعت از حق صادر شده نظر به محتویات پرونده و عدم صدور صورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت برای آپارتمان‌های مجتمع متنازع‌ فیه رای صادره صحیح و مطابق با مقررات اصدار یافته اما از این حیث که استدلال به ‌عمل آمده جنبه شکلی دارد و با این استدلال مقتضی صدور قرار است و نه حکم فلذا با تلقی رای صادره به قرار عدم استماع (قرار رد) دادنامه معترض‌ عنه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و اعلام می‌گردد این رای قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی- حسینی

منبع
برچسب‌ها