تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۰۸۵

پیام: پذیرش و تشخیص ارزش شهادت شهود با دادگاه است، لذا استناد به عدم استماع شهادت شهود توسط دادگاه تجدید نظر، از جهات پذیرش اعاده دادرسی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. برحسب شکایت آقایان ب. و ع. به اتهام آتش زدن منزل مسکونی شاکیان تحت تعقیب قرارگرفته و دادگاه عمومی بخش به‌موجب دادنامه شماره ۱۱۰۳- ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ به جهات و دلایل مشروح در دادنامه او را بزه­کار تشخیص داده و با تطبیق عمل با ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ او را به یک سال حبس محکوم کرده است. این رأی را شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان... طبق دادنامه مذکور در فوق تأیید کرده است. نام­برده در لایحه تقدیمی با تکذیب اتهام انتسابی به‌تفصیل از خود دفاع کرده و رأی محکومیت خود را فاقد هرگونه دلیل شرعی و قانونی دانسته و با اظهار این‌که در روز حادثه آتش‌سوزی در روستا نبوده بلکه در محل کار و سکونت خود در شهرستان... بوده و برای اثبات این امر شهودی دارد که آنان را در دادگاه تجدیدنظر حاضر کرده، لکن دادگاه شهادت آنان را استماع نکرده، با ارائه تصویر شهادت‌نامه‌های رسمی شهود خود به نام‌های آقایان ذ.، ع.ج.، ذ.ش.، م.م. که در تأیید ادعای اوست، به استناد بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است. لایحه نام­برده و ضمایم آن زمان شور خوانده می‌شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی محکومٌ‌علیه که به اتکاء شهادت شهود و به استناد بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به‌عمل‌آمده؛ با توجه به این‌که شهادت شهود به لحاظ این‌که برحسب مقررات فصل پنجم قانون مذکور راجع به«شهادت، شاهد، جرح‌وتعدیل شهود» باید در دادگاه ابراز شود و تشخیص ارزش و تأثیر آن نیز با دادگاه است، دلیل جدید محسوب نمی‌شود، بنابراین با جهت مورد استناد انطباق ندارد و مردود اعلام می‌گردد.

شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی