تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم استماع شهادت شهود

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پذیرش و تشخیص ارزش شهادت شهود با دادگاه است، لذا استناد به عدم استماع شهادت شهود توسط دادگاه تجدید نظر، از جهات پذیرش اعاده دادرسی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م. برحسب شکایت آقایان ب. و ع. به اتهام آتش زدن منزل مسکونی شاکیان تحت تعقیب قرارگرفته و دادگاه عمومی بخش به‌موجب دادنامه شماره --- - 1390/12/23 به جهات و دلایل مشروح در دادنامه او را بزه‌کار تشخیص داده و با تطبیق عمل با ماده 675 قانون مجازات اسلامی 1375 او را به یک سال حبس محکوم کرده است. این رای را شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان... طبق دادنامه مذکور در فوق تایید کرده است. نام‌برده در لایحه تقدیمی با تکذیب اتهام انتسابی به‌تفصیل از خود دفاع کرده و رای محکومیت خود را فاقد هرگونه دلیل شرعی و قانونی دانسته و با اظهار این‌که در روز حادثه آتش‌سوزی در روستا نبوده بلکه در محل کار و سکونت خود در شهرستان... بوده و برای اثبات این امر شهودی دارد که آنان را در دادگاه تجدیدنظر حاضر کرده، لکن دادگاه شهادت آنان را استماع نکرده، با ارائه تصویر شهادت‌نامه‌های رسمی شهود خود به نام‌های آقایان ذ.، ع.ج.، ذ.ش.، م.م. که در تایید ادعای اوست، به استناد بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است. لایحه نام‌برده و ضمایم آن زمان شور خوانده می‌شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی محکومٌ‌علیه که به اتکاء شهادت شهود و به استناد بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به‌عمل‌آمده؛ با توجه به این‌که شهادت شهود به لحاظ این‌که برحسب مقررات فصل پنجم قانون مذکور راجع به«شهادت، شاهد، جرح‌وتعدیل شهود» باید در دادگاه ابراز شود و تشخیص ارزش و تاثیر آن نیز با دادگاه است، دلیل جدید محسوب نمی‌شود، بنابراین با جهت مورد استناد انطباق ندارد و مردود اعلام می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی

منبع
برچسب‌ها