تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۶۷۲

پیام: ابطال اسناد در وجه حامل، که دارای اوراق کوپن یا ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن بوده و یا اسنادی که به دارنده حق می دهد ربح یا منفعتی را دریافت کند، منوط به نشر آگهی اخطار و گذشت سه سال از تاریخ نشر اولین آگهی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای د.م به طرفیت بانک ص. مدیریت شعب و وزارت نفت و شرکت نفت و گاز پارس به خواسته ابطال یک برگ اوراق مشارکت طرح توسعه میدان گازی پارس جنو.بی به شماره سریال... -۱۳۸۹/۱۱/۲۳ و تعداد ۱۲ قطعه کوپن سود علی‬ الحساب نظر به اینکه بانک صادرات به شرح لایحه پیوست سابقه واگذاری اوراق مشارکت موضوع خواسته به خواهان را تأیید و اعلام نموده بانک مزبور صرفاً عامل فروش بوده و به دنبال درخواست خواهان اقدام به انسداد اوراق مفقودی گردیده و ناشر اوراق شرکت نفت و گاز پارس و ضامن پرداخت اصل و سود آن شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و خواندگان ردیف ۲و۳ ضمن ایراد نسبت به سمت خواهان و عدم ارائه دلیل مالکیت و نیز عدم رعایت تشریفات قانونی تقاضای رد دعوی را نموده‌اند نظر به شرح فوق و نشر آگهی موضوع ماده ۳۲۴ قانون تجارت و مستنداً به مواد ۳۳۲ و ۳۲۹ قانون تجارت حکم به ابطال اوراق مشارکت و ۱۲ قطعه کوپن سود علی الحساب به شرح مذکور را صادر و نسبت به دعوی به طرفیت بانک صادرات نظر به اینکه بانک مزبور صرفاً عامل فروش بوده مسئولیتی در قبال خریدار و ناشر نداشته است مستنداً به بند ۴ ذیل ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت نفت و گاز پارس (سهامی خاص) به طرفیت آقای د.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۷/۹ شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخوانده مبنی بر ابطال یک برگ اوراق مشارکت طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی به شماره سریال... مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ و تعداد ۱۲ قطعه کوپن سود علی‬ الحساب، حکم به ابطال اوراق مشارکت و کوپن به شرح دادنامه صادر شده است که متعاقب آن از سوی تجدیدنظرخواه مورد اعتراض واقع شده است. دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه برابر ماده ۳۲۴ قانون تجارت، صدور حکم به بطلان اسناد در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و یا سند در وجه حاملی که به دارنده آن حق می‌دهد ربح و یا منفعتی را دریافت نماید و اسناد فوق مفقود شده باشد، منوط به آن است که از طریق اعلان در جراید به دارند مجهول سند اخطار کند هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز نماید و الا حکم به بطلان صادر خواهد شد. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون رعایت مقررات ماده فوق صادر شده مقتضی نقض بوده مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه پرونده جهت ادامه رسیدگی وفق مقررات جاری به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نوری نجفی