تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۵۵۲

پیام: صرف واریز وجه به حساب دیگری دلیل بر وقوع عقد قرض نیست و خواهان جهت مطالبه وجه واریز شده، می بایست وقوع عقد قرض را اثبات نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان م.ج. با وکالت بعدی ج.الف. به طرفیت ص.ص. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیرتأدیه براساس شاخص بانک مرکزی مفاداً توضیح داده است که خوانده محترم در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۶ مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به رسم قرض‌الحسنه دریافت نموده است و علی‌رغم مراجعات به وی از پرداخت امتناع می‌نماید دلیل خواهان پرینت صورت‌حساب واریزی به حساب نامبرده است خوانده منکر دریافت قرض‌الحسنه از وی بوده و اظهارداشته است که خواهان داماد وی بوده همچنین حسابدار وی بوده است دادگاه نظر به اینکه خواهان هیچ دلیلی بر اثبات ادعای خود به محضردادگاه ارائه نداده است وصرف واریز وجه به حساب دیگری دلیل بر قرض نیست و نظر به اینکه خوانده نیز منکر دریافت قرض است دادگاه مستنداً به ماده ۲۶۵ مدنی و ماده ۱۹۷و ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به طرفیت آقای ص.ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۱۰۰۴۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن دعوای مطالبه مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته مردود اعلام گردیده با عنایت به اینکه دلیلی که وقوع عقد قرض ادعایی را مدلل نماید از جانب تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده است وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خشنودی- امیری