تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۵۴۷

پیام: اگر خواسته خواهان تقسیط محکوم به باشد، صدور حکم مبنی بر اعطای مهلت برای پرداخت کل دین، خارج از خواسته محسوب می‌شود.

رأی دادگاه بدوی

خلاصه خواسته خواهان ص.ع. به طرفیت جهاد کشاورزی به خواسته تقسیط موضوع دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۲۹۰۱۰۱۰۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۵ اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم می‌باشد خواهان در عرضحال خود چنین اشعار داشته است مطابق دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۲۹۰۱۰۱۰۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم محکوم به پرداخت مبلغ ۱۵۰/۵۷۱/۱۲۰ ریال در حق خوانده محکوم شده‌ام و با توجه به اینکه اینجانب فردی سالخورده و کشاورز و مستأجر می‌باشم و فاقد مال و اموال می‌باشم و توانایی پرداخت محکوم‌به را ندارم لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان چنین استنباط می‌نماید که خواهان استحقاق تقسیط محکوم‌به را ندارد ولیکن به استناد ماده ۶۵۲ قانون مدنی یک‌سال مهلت از تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ به خواهان داده می‌شود تا محکوم‌به را پرداخت نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم - بابایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی جهاد کشاورزی رباط کریم با مدیریت آقای ع.ح. به طرفیت ص.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۲۹۰۱۰۱۱۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۴ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم که به‌موجب آن به استناد ماده ۶۵۲ قانون مدنی یک سال مهلت به تجدیدنظرخوانده برای پرداخت دیون خود به تجدیدنظرخواه داده است وارد است و دادنامه صادره به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا دادگاه محترم خارج از خواسته اظهارنظر نموده و در واقع در خصوص اصل خواسته خواهان نخستین که به شرح دادخواست بدان تصریح نموده نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده است برهمین اساس ضمن نقض دادنامه صادره به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و عندالاقتضاء استماع شهادت شهود و اظهارنظر در خصوص خواسته یادشده به دادگاه محترم اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امیری- خشنودی