مصداق صدور حکم خارج از خواسته

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر خواسته خواهان تقسیط محکوم به باشد، صدور حکم مبنی بر اعطای مهلت برای پرداخت کل دین، خارج از خواسته محسوب می‌شود.

رای دادگاه بدوی

خلاصه خواسته خواهان ص.ع. به طرفیت جهاد کشاورزی به خواسته تقسیط موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1390/07/25 اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم می‌باشد خواهان در عرضحال خود چنین اشعار داشته است مطابق دادنامه شماره --- مورخ 1390/07/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم محکوم به پرداخت مبلغ 150/571/120 ریال در حق خوانده محکوم شده‌ام و با توجه به اینکه اینجانب فردی سالخورده و کشاورز و مستاجر می‌باشم و فاقد مال و اموال می‌باشم و توانایی پرداخت محکوم‌به را ندارم لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان چنین استنباط می‌نماید که خواهان استحقاق تقسیط محکوم‌به را ندارد ولیکن به استناد ماده 652 قانون مدنی یک‌سال مهلت از تاریخ 1393/06/22 به خواهان داده می‌شود تا محکوم‌به را پرداخت نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم - بابایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی جهاد کشاورزی رباط کریم با مدیریت آقای ع.ح. به طرفیت ص.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/24 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم که به‌موجب آن به استناد ماده 652 قانون مدنی یک سال مهلت به تجدیدنظرخوانده برای پرداخت دیون خود به تجدیدنظرخواه داده است وارد است و دادنامه صادره به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا دادگاه محترم خارج از خواسته اظهارنظر نموده و در واقع در خصوص اصل خواسته خواهان نخستین که به شرح دادخواست بدان تصریح نموده نفیا یا اثباتا اظهارنظر نکرده است برهمین اساس ضمن نقض دادنامه صادره به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی و عندالاقتضاء استماع شهادت شهود و اظهارنظر در خصوص خواسته یادشده به دادگاه محترم اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امیری- خشنودی

منبع
برچسب‌ها