تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۴۶۶

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه نگه داری مشروب الکلی خارجی، دادگاه انقلاب است.

رأی خلاصه جریان پرونده

با توجه به اوراق پرونده حسب گزارش مورخه ۱۲/۱۱/۹۳ رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان تکاب به دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان تکاب آقای ک. به اتهام نگه داری تقریباً نیم لیتر مشروب الکی خارجی که از او کشف شده است مورد تعقیب قرارگرفته و نامبرده به داشتن و نگه داری مشروب اقرار نموده و اظهار داشته: جوانی کرده و برای سیزده بدر خریده که مصرف کند و دیگر تکرار نمی کند. در تاریخ ۱۷/۰۱/۹۳ دادستانی در وقت فوق العاده با اعلام ختم تحقیقات قرار مجرمیت آقای ک. را به اتهام نگه داری مشروب الکلی به استناد مواد ۲۲ و ۴۴ از قانون قاچاق کالا و ارز صادر نموده و در تاریخ ۲۱/۰۱/۹۳ طبق کیفرخواست صادره از حوزه قضایی شهرستان تکاب برای آقای ک. به اتهام ارتکاب بزه نگه داری مشروبات الکلی به میزان سیصد سی سی (۳/۱۰) لیتر به استناد مواد ۲۲ و ۴۴ قانون قاچاق کالا و ارز تقاضای مجازات شده است. پرونده برای رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی شهرستان تکاب ارجاع گردیده است و دادگاه در تاریخ ۰۴/۰۲/۹۳ در وقت فوق العاده با بررسی محتویات پرونده با اعلام ختم تحقیقات طبق قرار صادره در خصوص اتهام ک. دایر بر نگه داری مشروب الکلی مارک خارجی مستنداً به مواد ۱ و ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی تکاب صادر نموده و مقرر داشته پرونده در اجرای مقررات ماده ۲۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان عالی کشور ارسال گردد. درنتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادره و استدلالی که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (نگه داری مشروب الکلی خارجی) و صرف نظر از صحت وسقم آن با توجه به این که طبق تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ کالای مکشوفه ارز مصادیق کالای ممنوع محسوب و به صراحت ماده ۴۴ همان قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد، علی هذا با توجه به مطالب مذکور دادگاه انقلاب شهرستان تکاب برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با تشخیص و اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید. مقرر است دفتر پرونده از موجودی این شعبه کسر و به مرجع مربوطه ارسال دارند.

رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور - مستشار

هاشمی - طباطبائی