رای شماره 424 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 424

تاریخ دادنامه: 3/5/1396

کلاسه پرونده: 96/383

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد ظهره وند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 6112/93/900 وزارت جهاد کشاورزی

گردش کار: 1- آقای محمد ظهره وند به موجب دادخواستی ابتدا ابطال بخشنامه 6112/93/900 وزارت جهاد کشاورزی و صدور حکم بر احراز وقوع تخلف مبنی بر عدم اعطاء پروانه تاسیس واحد پرواربندی دام به خودش را خواستار شده است.

2- شاکی به موجب لایحه ای به شماره 753-17/4/1396، ثبت دفتر هیات عمومی شده اعلام کرده است که، صرفاً خواستار رسیدگی به درخواست احراز وقوع تخلف است و ابطال بخشنامه موضوع خواسته وی نیست.

3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: نظر به اینکه شاکی از رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه شماره 6112/93/900 وزارت جهاد کشاورزی منصرف شده است، بنابراین موجبی برای بررسی و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد.

ب: مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه خواسته شاکی مبنی بر احراز وقوع تخلف مبنی بر عدم اعطاء پروانه تاسیس واحد پرواربندی دام از حدود صلاحیتها و وظایف هیات عمومی خارج است پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع