رای شماره 423 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 423

تاریخ دادنامه: 3/5/1396

کلاسه پرونده: 96/503

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی مسکن سازان گلهای بجنورد

موضوع شکایت و خواسته: الزام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی به الحاق 303 قطعه زمین به محدوده روستای برج

گردش کار: 1- شرکت تعاونی مسکن سازان گلهای بجنورد به موجب دادخواستی صدور حکم بر الزام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی به الحاق 303 قطعه زمین به محدوده روستای برج را خواستار شده است.

2- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه خواسته شاکی الزام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی به الحاق 303 قطعه زمین به محدوده روستای برج می‌باشد، بنابراین موضوع شکایت و خواسته از صلاحیتهای مقرر هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است و در شعبه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی تشخص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع