تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۸۴۸

پیام: اختیار مرجع قضائی در تغییر عنوان مجرمانه صرفاً شامل جرائم غیرقابل گذشت است؛ لذا در جرائم قابل گذشت دادگاه باید صرفاً به عنوان پیشنهادی از سوی شاکی رسیدگی کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.الف.الف. فرزند ع. مبنی بر توهین و تهدید و ربودن رگلاتور گاز موضوع کیفرخواست شماره... مورخه ۴/۱۰/۹۲ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات معمول از ناحیه مرجع انتظامی، استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی، دادگاه راجع به اتهام توهین و تهدید به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی راجع به ربودن رگلاتور گاز با عنایت به اینکه رگلاتور در مالکیت شرکت گاز قرار دارد و نامه رئیس منطقه... گازرسانی به شرح صفحه ۳۰ پرونده نیز صرفاً به ضبط غیرقانونی آن توسط متهم اشاره شده، به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت نامبرده صادره و اعلام می نماید رأی صادره در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۰۵۲ دادگاه عمومی جزائی تهران - ثقفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.الف نسبت به دادنامه شماره ۰۱۳۲۹ مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ شعبه ۱۰۵۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ح.الف.الف. از اتهامات توهین و تهدید و ربودن رگلاتور گاز تبرئه گردیده است با توجه به محتویات پرونده خصوصاً نامه ریاست محترم منطقه... گازرسانی استان تهران (صفحه ۳۰ پرونده) مبنی بر اینکه تجدیدنظرخوانده به آن اداره مراجعه و با اظهار اینکه قصد مسافرت خارج از کشور داشته و عدم نیاز خود به گاز را اعلام نموده و درخواست قطع گاز کرده و رگلاتور گاز را نیز پس از قطع گاز نزد خود ضبط نموده و به اداره مذکور تحویل ننموده است دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را صرفاً در آن قسمت که متهم از اتهام ربودن رگلاتور گاز تبرئه شده است وارد تشخیص زیرا ملک موردبحث چندین سال است با ادّعای خرید و مالکیت در تصرف تجدیدنظرخواه بوده و اقدام تجدیدنظرخوانده متهم جرم و از مصادیق بارز بزه ممانعت از حق می‌باشد علی هذا مستنداً به شق ۴ از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی در امور کیفری و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ضمن اصلاح بزه معنونه از ربودن رگلاتور به ممانعت از حق و نقض دادنامه موصوف را در این قسمت متهم را به سه ماه و یک روز حبس و رفع ممانعت محکوم و دادنامه موصوف را در سایر موارد مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مرقوم تائید می نماید.این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

موسوی - عظیمی

رأی دادگاه

به موجب دادنامه شماره ۲۰۱۳۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم ۱۰۵۲تهران آقای ح.الف.الف. فرزند ع.از اتهامات توهین، تهدید و ربودن رگلاتورگازتبرئه شده است. آقای غ. الف. شاکی محترم بدوی اعتراض می کند شعبه محترم نهم تجدیدنظر تهران طبق دادنامه شماره ۹۰۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ را صرفاً در قسمت ربودن رگلاتور نقض و با پذیرش اعتراض معترض و تغییر عنوان مجرمانه به ممانعت از حق، آقای ح.الف. الف. را به تحمل سه ماه و یک روز حبس و رفع ممانعت محکوم می نمایند. محکوم علیه اعاده دادرسی می خواهند و شعبه محترم سی وپنجم دیوان عالی کشور وفق دادنامه شماره ۵۰۰۱۸۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ اعاده دادرسی را پذیرفته و رسیدگی مجدد را تجویز می فرمایند که این امر در ادامه به این شعبه محول شده است بنا به مراتب مذکور و با توجه به مفاد اوراق پرونده محکومیت آقای ح.الف. الف. قابل دفاع تشخیص داده نمی شود زیرا صرف نظر از اینکه اختیار مرجع قضائی در اطلاق عنوان مجرمانه و یا تغییر عناوین مجرمانه متعلق جرائم غیرقابل گذشت است و در جرائم قابل گذشت صرفاً به عنوان پیشنهادی از سوی شاکی رسیدگی می‌شود ونفیاً یا اثباتاً نسبت به آن اظهارنظر می‌شود و در این پرونده اساساً شکایت ممانعت از حق طرح نشده است پاسخ شرکت گاز تهران (برگ۳۰ پرونده) گویای این است که تخطی از مقررات جزائی صورت نپذیرفته است علی هذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت نیازمند یقین قضائی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است وبر اساس حدس و احتمال نمی توان رأی محکومیت صادر کرد به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد ۲۷۵ و۲۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۹۰۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶شعبه محترم نهم تجدیدنظر رأی برائت آقای ح.الف.الف صادر می‌گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

دکتر اشکلک - صادقی