رکن روانی بزه معاونت در قتل عمد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: وحدت قصد اجمالی بین مباشر و معاون در ایراد صدمه بدنی عمدی، برای تحقق بزه معاونت در قتل عمد کفایت می کند.

رای خلاصه جریان پرونده

شرح کامل پرونده و جریان تفصیلی آن در گزارش دادنامه شماره --- - 26/07/93 این شعبه آمده است به خلاصه آن که به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ف. به اتهام قتل عمدی مرحوم س. به وسیله ضربات چاقو و ایجاد رابطه نامشروع با همسر مقتول خانم ج. و نیز بانوی مشارالیها به اتهام معاونت در قتل عمدی همسرش مرحوم س. و ایجاد ارتباط نامشروع با متهم ف. تحت تعقیب قرارگرفته و مجازات نامبردگان از دادگاه کیفری استان قزوین تقاضا شده برابر دادنامه شماره --- - 30/02/93 دادگاه کیفری استان قزوین ف. بابت قتل عمدی مرحوم س. محکوم به قصاص نفس با چوبه دار در زندان مرکزی قزوین پس از پرداخت دوسوم دیه یک مرد مسلمان توسط پ. به مرتکب گردیده، به علاوه نامبرده از جهت رابطه نامشروع دون زنا به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری نیز محکوم شده است (لازم به ذکر است احد از اولیای دم به نام پ. به لحاظ گذشت قطعی نسبت به سهم خود در مورد قصاص رای بر موقوفی تعقیب صادرشده) حسب قسمت اخیر دادنامه صادره خانم ج. در خصوص ارتکاب بزه رابطه نامشروع دون زنا با ف. به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم و در مورد اتهام دیگر وی دایر بر معاونت در قتل مرحوم س. مندرج در کیفرخواست صرف نظر از انکار متهم و اظهار متهم اصلی به لحاظ عدم احراز وحدت قصد متهمه با مباشر جرم حکم بر برائت متهم صادرشده وکیل تسخیری ف. و خانم پ. (شاکیه) نسبت به رای صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین تقاضای تجدیدنظر نموده‌اند مطابق دادنامه شماره --- - 26/07/93 شعبه هفتم دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی آقای ف. به وکالت آقای م. مردود اعلام و در مورد تجدیدنظرخواهی خانم پ. احد از فرزندان مقتول پرونده از جهت ابلاغ دادنامه به شعبه صادرکننده رای اعاده و شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین برابر صورت جلسه مورخه 18/08/93 مقرر داشته به لحاظ عدم اطلاع خانم معترض از دادنامه مجددا دادنامه به آدرس اعلامی وی ابلاغ شود در تاریخ نهم آذرماه سال نودوسه دادنامه شماره --- - 30/02/93 به خانم پ. ابلاغ قانونی گردیده نامبرده با ارسال لایحه اعتراضی مورخه 24/09/93 از طریق شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین نسبت به رای برائت مادر خود ج. از اتهام مشارکت در قتل پدرش اعتراض نموده و با ذکر مطالبی مدعی است مادرش از نیت قاتل دایر بر قتل پدرش مطلع بوده و چنانچه اطلاعی نداشته و هم دست قاتل نبوده مطالبه سوگند و قسامه کرده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

تجدیدنظرخواهی خانم پ. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت برائت خانم ج. از اتهام معاونت در قتل عمدی مرحوم س. وارد است؛ با عنایت به این که حکم رشد خانم معترض به موجب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری البرز صفحه 157 محرز گردیده نظر به این که مدت مدیدی خانم ج. با متهم اصلی آقای ف. که محکوم به قصاص شده رابطه نامشروع برقرار و همین امر باعث اختلاف فی مابین مقتول شوهر ج. با ف. شده و در روز حادثه ضمن تماس تلفنی که ف. با ج. برقرار کرده بانوی مشارالیها درحالی که رانندگی پراید را به عهده داشته همسر مرحومش که سرنشین اتومبیل بوده را به محل برده و ف. با چاقویی که از قبل تهیه کرده بوده س. را به قتل رسانده و با توجه به اظهارات صریح ج. به شرح صفحه 78 پرونده مبنی بر آن که همسرم حاضر نبود مرا طلاق دهد و چهار روز قبل مرا کتک زده بود این موضوع را به ف. گفتم ف. به من گفت س. را بیار جایی تا او را گوشمالی بدهم، لذا باهم برنامه ریزی کردیم و در مورخه 22/06/92 ف. به من زنگ زد و به محل حادثه رفتم که درنتیجه س. به قتل رسیده؛ من حیث المجموع اتهام ج. به معاونت در قتل عمدی مرحوم س. محرز بوده، لذا با نقض دادنامه معترض عنه در قسمت برائت متهمه در این مورد رسیدگی در اجرای بند 4 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دادگاه هم عرض محول می‌شود.

رئیس شعبه هفتم دیوان عالی کشور - مستشار

انتظاری - طالبی

منبع
برچسب‌ها