تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۵۰۸
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۱۴۷۹

استعلام:

در مورد جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) در فرضی که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط م۶۴ قانون مجازات اسلامی موجود باشد باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعمال شود یا مجازات جایگزین حبس اگر معتقدید که مجازات جایگزین حبس باید اعمال شود یا استدلال بیان نمائید که از مصادیق کدام بند م۸۳ می‌باشند./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به صراحت بند ۱ مادّه ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳، و اصلاحات و الحاقات بعدی که جرائم رانندگی را به صورت خّاص، جز در مواردی که در قوانین دیگر به صراحت از شمول بند فوق­الذکر خارج شده باشد، (نظیر تبصره مادّه ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) مشمول مجازات جزای نقدی مذکور در آن دانسته است. بنابراین جرائم رانندگی مذکور، اصولاً از شمول مقررات موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحت عنوان مجازات جایگزین حبس خارج می‌باشد.