تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۵۳۸
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۲-۱۶۳۳

استعلام:

آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد جرم محسوب میگردد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به استناد کدام قانون؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فرض سوال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده است، منطبق با ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام کننده انجام می‌شود.