شماره پرونده ۱۷۹۶ - ۱/۱۶۸ - ۹۳
سوال
با توجه به اینکه در سیستم مدیریت پرونده (cms) ثبت نتیجه‌ی ابلاغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد قوه قضائیه مبنی بر دادرسی الکترونیکی و نتی-جتاً گسترش طریق-ه‌ی ابلاغ اوراق قضایی با پی-ش‌بینی آن در م-اده ۶۵۵ الح-اقیه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان ذی سمت در واحد ابلاغ و رویت آن از ناحیه‌ی دادگاه بدون ملاحظه‌ ی گواهی ابلاغ شده‌ی مامور ابلاغ، کافی جهت احراز ابلاغ صحیح قانونی می‌باشد یاخیر؟
نظریه شماره ۲۵۴۸/۹۳/۷ - ۱۳۹۹۳/۱۰/۲۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صراحت مادّه ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست الکترونیکی را معتبر و کافی دانسته است؛ لذا درصورتی که با رعایت تبصره ۳ همان مادّه و مفاد مادّه ۶۵۶ و تبصره آن، صحت امضای الکترونیکی و اعتبار آن با رعایت تمهیدات امنیتی پیش‌بینی شده در مواد مذکور محرز گردد، جهت احراز ابلاغ صحیح و قانونی کافی می‌باشد. با این حال، تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی منوط است به تصویب آئین‌نامه اجرایی مربوط از سوی رئیس محترم قوه قضائیه که مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ مادّه ۶۵۵ قانون یاد شده، می‌باید توسط شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی (موضوع مادّه ۶۴۹) تهیه شود.