تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۵۱۰
شماره پرونده: ۹۳-۵۴-۱۵۴۰

استعلام:

با توجه به ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر هر گاه واحد صنعتی... خود را برای فروش مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی محدود سازد یا مورد استفاده قرار دهد عمل ارتکابی مشمول ظبط می‌شود یا خیر ؟
به بیان دیگر، ایا عنوان مجرمانه توزیع مواد شامل فروش مواد هم می‌شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

کلمات «توزیع »و« فروش»در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخّدر مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی در معانی متفاوتی به­کارگرفته شده­اند، همچنان که در مواد مختلف این قانون نظیر مواد ۴و۸ از هر دو واژه درکنار هم استفاده شده است و به نظر می­رسد رابطه بین «توزیع» و «فروش»، رابطه عموم و خصوص من وجه است و لذا هر توزیعی لزوماً فروش نمی­باشد و هر فروشی لزوماً توزیع نیست؛ ضمن این که توزیع، عملی مادی و فیزیکی و فروش، عملی حقوقی است و توزیع افاده کثرت را دارد ولکن فروش لزوماً چنین مفهومی رادر برندارد. بنابه مراتب، صرف فروش مواد مخدّر و یا روان­گردان در واحدهای مذکور در ماده ۱۳ قانون فوق­الذکر بدون این که مفهوم توزیع را در برداشته باشد، نمی­تواند از مصادیق ماده قانون یادشده، باشد./ب