شماره پرونده ۱۵۴۰ - ۵۴ - ۹۳
سوال
با توجه به ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر هرگاه واحد صنعتی خود را برای فروش مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیردارویی محدود سازد یا مورد استفاده قرار دهد، عمل ارتکابی مشمول ضبط می‌شود یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا عنوان مجرمانه توزیع مواد شامل فروش مواد هم می‌شود یا خیر؟
نظریه شماره ۲۵۱۰/۹۳/۷ - ۱۵/۱۰/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کلمات «توزیع» و «فروش» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخّدر مص-وب ۱۳۶۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی در مع-انی مت-فاوتی به -کارگرفته شده اند، همچنان که در مواد مختلف این قانون نظیر مواد ۴ و ۸۸ از هر دو واژه در کنار هم استفاده شده است و به نظر می‌گردد رابطه بین «توزیع» و «فروش»، رابطه عموم و خصوص من وجه است و لذا هر توزیعی لزوماً فروش نمی‌باشد و هر فروشی لزوماً توزیع نیست، ضمن این که توزیع، عملی مادی و فیزیکی و فروش، عملی حقوقی است و توزیع افاده کثرت را دارد ولکن فروش لزوماً چنین مفهومی را در برندارد. بنابه مراتب، صرف فروش مواد مخدّر و یا روانگردان در واحدهای مذکور در ماده ۱۳ قانون فوق الذکر بدون این که مفهوم توزیع را در برداشته باشد، نمی‌تواند از مصادیق ماده قانون یادشده، باشد.