تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۴۷۴
شماره پرونده: ۹۳-۰۵۴-۱۳۴۱

استعلام:

با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلا حات و الحاقات بعدی ان با ملاک مجازات مامور فراری دهنده مجرم اصلی کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟
برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف ۱۵ سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند مجازات مامور فراری دهنده طبق تبصره یک ماده ۲۲ قانون مر قوم براساس مجازات قانونی تعیین می‌شود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

باتوجه به منطوق ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدّر که فراری دادن متهم اصلی قبل از محاکمه را پیش­بینی نموده است و دراین فرض تعیین مجازات برای متهم موضوع ماده ۲۲ قانون مذکور نمی­تواند نصف مجازات متهم اصلی باشد، چون هنوز متهم اصلی محاکمه نشده و نیز با عنایت به فرض تجدیدنظرخواهی متهم فراری دهنده مجرم اصلی که در موارد مذکور در تبصره ۲ همان مادّه پیش­بینی شده است، درنتیجه به نظر می‌رسد که ملاک تعیین مجازات متهم موضوع ماده ۲۲ قانون مذکور، مجازات قانونی جرم مرتکب اصلی است، نه مجازات مندرج در حکم برای مرتکب اصلی./ن