تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۷۵۵

پیام: صرف دیوارکشی اراضی کشاورزی با توجه به این که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی نیست، تغییر کاربری محسوب نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

۱- به موجب دادنامه شماره ۷۳۶- ۱۰/۱۱/۹۰ صادرشده از شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی جزایی الف. آقای م. فرزند... از اتهام ارتکاب تغییر کاربری مقدار ۳۲ مترمربع اراضی زراعی روستای... تبرئه شده و پس از تجدیدنظرخواهی جهاد کشاورزی شهرستان الف. نسبت به دادنامه مذکور، شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان الف. به شرح دادنامه شماره ۱۴۹۹- ۱۲/۱۰/۹۱ به استناد بند ۴ شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، مستنداً به مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۰۱/۰۸/۸۵ و بند یک دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور تجدیدنظرخوانده را علاوه بر قلع وقمع دیوار احداثی به میزان ۳۲ مترمربع با استناد به تبصره ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. ۲- محکوم علیه نسبت به دادنامه اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه ۳۴ جهت رسیدگی ارجاع شده است. نامبرده در لایحه ی تقدیمی چنین نوشته است: الف: اولاً عکس های ماهواره ای ابرازی اداره شاکی با دیگر دلایل و گزارشات جهاد کشاورزی در تعارض می‌باشد. ثانیاً: این جانب در تاریخ ۱۳/۰۱/۸۶ با خانواده خود در باغ محصور بوده ایم ولی جهاد کشاورزی می گوید بنده سال ۸۹- ۹۰ ساخته ام. ثالثاً: عکس های هوایی نمی توانند مستند صدور رأی در دادگاه های جمهوری اسلامی باشند چراکه بررسی های عینی، تحقیق محلی، معاینه محل، گزارش خود جهاد کشاورزی،....... به ساخت دیوار باغ به قبل از قانون اصلاح نظر دارند..... ب: دیوارکشی باغ اساساً تغییر کاربری محسوب نمی شود. اولاً باغ این جانب از سه طرف بر جاده بوده و حدود ۲۰۰ درخت مثمر در آن وجود دارد و اگر دیوار موضوع شکایت وجود نداشته باشد محل ورود احشام و.... می‌گردد... ثانیاً اگر به بند ۶ از تبصره ۱ بند الف دستورالعمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع ماده ۴ الحاقی به ماده ۱ و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها توجه گردد، احداث دیوار محاط بر باغ ها را بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی دانسته چراکه این اقدامات، لازم و مکمل زیرساخت ها و تأسیسات موردنیاز تولیدات کشاورزی بوده و جرم نمی‌باشد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست محکوم علیه آقای م. فرزند... مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۹۹- ۱۲/۱۰/۹۱ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان الف.، با توجه به این که به صراحت تبصره ۱ بند الف دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (موضوع ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰ ه- مورخ ۱۹/۰۴/۸۶ هیئت وزیران) فعالیت های مندرج در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شوند و مطابق بند ۶ تبصره ۱ بند الف دستورالعمل موصوف دیوارکشی باغات ازجمله اقدامات تکمیلی که لازمه و مکمل زیرساخت ها و تأسیسات موردنیاز تولیدات کشاورزی شناخته شده و این که چنین امری مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی نیست بنابراین اقدام محکوم علیه را که مبادرت به دیوارکشی (۳۲ مترمربع) باغ خویش واقع در روستای... بخش مرکزی دهستان... نموده، نمی توان مصداق تغییر کاربری دانست. بنا به مراتب به لحاظ انطباق درخواست محکوم علیه با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی آن صادر و به استناد ماده ۲۷۴ همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان الف. محول می‌شود.

رئیس شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور - عضو معاون

اسلامی - قاسمی