تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۵۴۵

پیام: ۱- اجتماع هتک حرز و خارج کردن مال توسط سارق، شرط تحقق بزه سرقت حدی است. ۲- شرط اجرای مجازات حد سرقت، مطالبه مال باخته است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ج. به اتهام مشارکت در سرقت حدی به اتفاق سایر متهمین پرونده تحت تعقیب قرارگرفته شعبه... دادگاه عمومی شیراز به موضوع رسیدگی نمود و طی دادنامه شماره....- ۳۱/۰۵/۹۱ با استناد به محتویات پرونده و گزارش نیروی انتظامی و اقاریر متهمین در مرحله تحقیقات و شکایت شکات و با تصریح به گذشت تعدادی از شکات تحقق شرایط ۱۶گانه مندرج در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی درباره جمعی از متهمین ازجمله متهم مزبور رأی به قطع ید صادر نموده که طی دادنامه شماره.... - ۱۹/۰۱/۹۲ به تأیید شعبه.... دادگاه تجدیدنظر استان فارس رسیده است که مطابق گزارشات موجود در پرونده درخواست اعاده دادرسی نسبت به محیطی از محکوم علیهم پذیرفته شد و در مرحله تالی دادگاه نیز شرایط قانونی و شرعی اجرای حد قطع ید را محقق ندانسته و رأی به محکومیت تعزیری صادر کرده است. در این مرحله نیز وکلای محکوم علیه مزبور با ادعای گذشت از کلیه شکات و عدم تحقق شرایط حد خواستار تجویز اعاده دادرسی شدند پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع، با قرائت گزارش آقای ر. و ملاحظه نظریه آقای ح. نماینده دادستان کل کشور مبنی بر عدم اجتماع شرایط سرقت و قبول اعاده دادرسی به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این که دادگاه محترم علی رغم تصریح به اعلام گذشت جمعی از شکات و بدون ذکر نام آنان تنها به حصول شرایط شانزده گانه منعکس در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده است و یکی از شروط اصلی که بر اساس فتوای فقهای عظام ازجمله حضرت امام ره که فرموده اند «لم یقطع حتی مطالبه المسروق منه»; اشاره نکرده است ضمن آن که در خصوص اجتماع شرط هتک حرز و اخراج مال توسط محکوم علیه مزبور به طور شفاف و مستدل اظهارنظر نکرده است، لذا مستنداً به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در وضعیت فعلی با درخواست اعاده دادرسی آقای الف. نسبت به دادنامه شماره... - ۱۹/۰۱/۹۲ صادره از شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان فارس موافقت می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور - مستشار

فاضل - رزاقی