تهیه فیلم مستهجن

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن، دادگاه عمومی جزایی است؛ مگر اینکه متهم فعالیت حرفه‌ای در امور صوتی و تصویری یا رایانه‌ای داشته باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.

رای خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید و ضررهای نفسی و مالی موضوع کیفرخواست شماره 14702493 - 04/03/93 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره بایگانی --- در شعبه --- دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه فیلم مستهجن از شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و قصد سوء‌ مالی و اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده 5 از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند با رعایت ماده 11 همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده 5 قانون فوق تشخیص داده است، که این جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت دادگاه انقلاب رشت می‌باشد، لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است. دادگاه انقلاب رشت با ارجاع پرونده به شعبه دوم و تشکیل جلسه طبق دادنامه --- - 23/04/93 اعلام می‌کند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی تهدید به ضررهای نفسی و مالی چون در پرونده هیچ گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت اظهارنظر می‌گردد. با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه --- ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مواد 744 و 745 قانون مجازات اسلامی (ماده 55 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 05/03/88 که مواد 1 تا 45 آن به عنوان مواد 729 تا 782 به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی 1375 منظور شده است روزنامه رسمی 18742 - 17/04/88 ) و این که تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب رسیدگی می‌شود که شخص فعالیت حرفه‌ای در امور صوتی و تصویری یا رایانه‌ای دارد والاّ با مواد مذکور یا 669 قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود، بنابراین با تایید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تایید قرار عدم صلاحیت شماره 3001070 - 23/04/93 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‌آید.

رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور - عضو معاون

بهنام اصل - بیگی

منبع
برچسب‌ها