تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۲۰۰۲

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه تهیه فیلم مستهجن و تهدید به انتشار آن، دادگاه عمومی جزایی است؛ مگر اینکه متهم فعالیت حرفه‎ای در امور صوتی و تصویری یا رایانه‎ای داشته باشد که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید و ضررهای نفسی و مالی موضوع کیفرخواست شماره ۱۴۷۰۲۴۹۳- ۰۴/۰۳/۹۳ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب رشت طبق پرونده شماره بایگانی ۹۳۰۲۵۲ در شعبه ۱۰۹ دادگاه جزایی شهرستان رشت که متهم با تهیه فیلم مستهجن از شاکیه آن را وسیله تهدید قرار داده و قصد سوء‌ مالی و اخاذی داشته؛ دادگاه در اجرای ماده ۵ از قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند با رعایت ماده ۱۱ همان قانون، موضوع را از مصادیق بزه ایجاد مزاحمت تلفنی ندانسته بلکه مصداق ماده ۵ قانون فوق تشخیص داده است، که این جرم خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت دادگاه انقلاب رشت می‌باشد، لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب صادر نموده است. دادگاه انقلاب رشت با ارجاع پرونده به شعبه دوم و تشکیل جلسه طبق دادنامه ۳۰۰۱۰۷۰- ۲۳/۰۴/۹۳ اعلام می‌کند در خصوص اتهام ح. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی تهدید به ضررهای نفسی و مالی چون در پرونده هیچ گونه اثر تصویری مستهجن که وسیله تهدید صورت گیرد وجود ندارد، لذا موضوع در صلاحیت محاکم عمومی بوده و به صلاحیت دادگاه عمومی رشت اظهارنظر می‌گردد. با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۶ ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۵۵ قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۰۵/۰۳/۸۸ که مواد ۱ تا ۴۵ آن به عنوان مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منظور شده است روزنامه رسمی ۱۸۷۴۲- ۱۷/۰۴/۸۸) و این که تهیه فیلم مستهجن و تهدید شرفی با استفاده از آن زمانی در محاکم انقلاب رسیدگی می‌شود که شخص فعالیت حرفه‌ای در امور صوتی و تصویری یا رایانه‌ای دارد والاّ با مواد مذکور یا ۶۶۹ قانون یادشده در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود، بنابراین با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی رشت و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۳۰۰۱۰۷۰- ۲۳/۰۴/۹۳ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی رشت بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‌آید.

رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور - عضو معاون

بهنام اصل - بیگی