رای شماره 355 مورخ 1381/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 366/81

شاکی:رئیس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه 80/2067 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان

تاریخ رای:یکشنبه 8 دی 1381

شماره دادنامه: 355

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام‌ داشته‌اند، حسب محتویات پرونده 80/2067 شهرداری تهران طی لایحه تقدیمی به عنوان هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بدون ذکر کلاسه دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 2294 مورخ 1380/11/16 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مسترد می‌دارد که از طرف دبیرخانه دیوان عدالت اداری و دفتر شعبه با ثبت کلاسه فوق لف پرونده و منتج به قرار اسقاط شکایت تجدیدنظرخواهی شهرداری می‌گردد. در صورتی که لایحه یاد شده مربوط به پرونده کلاسه 80/1614 شعبه ششم تجدیدنظر می‌باشد با التفات به درخواست شهرداری در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 416 مورخ 1381/03/21 این شعبه اعلام اشتباه می‌نماید استدعای طرح مورد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نامه شماره 245/317 مورخ 1381/02/28 اداره کل حقوقی شهرداری تهران متضمن اعلام انصراف از تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 2294 مورخ 1380/11/16 شعبه هفتم بدوی دیوان در پرونده کلاسه 80/1614 شعبه ششم تجدیدنظر است که اشتباهاً پیوست پرونده کلاسه 80/2067 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان شده و براساس آن اقدام به صدور قرار عدم استماع تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1568 مورخ 1380/11/07 شعبه هفتم بدوی گردیده است. بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 416 مورخ 1381/03/21 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان، دادنامه مزبور مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/02/26 نقض می‌شود و رسیدگی و صدور رای در پرونده 80/2067 به شعبه اول تجدیدنظر دیوان ارجاع می‌شود. بدیهی است تقاضای انصراف اداره کل حقوقی شهرداری تهران بایستی به شعبه ششم تجدیدنظر دیوان ارسال و پیوست پرونده کلاسه 80/1614 آن شعبه شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع