تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۲۳۸

پیام: درصورتی که پدر به هر دلیلی به تکلیف قانونی خود جهت اخذ شناسنامه فرزندان اقدام نکند، با درخواست مادر، امکان الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه برای فرزندان با نام خانوادگی مادر وجود دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم گ.ت. به طرفیت اداره ثبت احوال تهران دایر به صدور حکم اثبات نسب نسبت به فرزندان به نام‌های س. متولد ۱۳۸۰/۵/۲۵ و س. متولد ۱۳۸۳/۱۲/۴ و س. متولد ۱۳۸۸/۹/۱۴ به مادر و الزام ثبت احوال به صورت شناسنامه برای فرزندان با ذکر نام خواهان به نام مادر با توجه به دادخواست تقدیمی و استشهادیه پیوست و اظهارات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۲/۵/۱۳ و اینکه اداره خوانده در مخالفت دلیل موجهی ارائه ننموده و با توجه به اینکه جهت تشخیص موضوع از طریق آزمایش DNA به پزشکی قانونی معرفی شدند که طی پاسخ شماره ۵۷۷۶- ۱۳۹۲/۸/۲۶ وجود نسبت مادر و فرزندی بین خواهان و فرزندان فوق تائید شده است ضمن پذیرش خواسته مستنداً به ماده ۹۶۴ قانون مدنی و ماده ۱۶ قانون ثبت احوال حکم اثبات نسب فرزندان مذکور به خواهان به عنوان فرزند اناث و فرزندان ذکور وی و الزام اداره ثبت احوال بر تنظیم شناسنامه برای آنان به نام و نام خانوادگی مادر صادر و اعلام می‌گردد، این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران - ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شمال تهران به طرفیت خانم گ.ت. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۱۵۲۷- ۱۳۹۲/۹/۲۴ صادره از شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده که بر صدور حکم دایر بر اثبات نسب فرزندان به نام س.، س. و س. به مادر و الزام اداره ثبت احوال بر تنظیم شناسنامه برای نامبردگان با نام و نام خانوادگی مادر وفق مواد ۹۶۴ قانون مدنی و ماده ۱۶ قانون ثبت احوال، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی‌باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی ظرف ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی محترم کشور است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی- مدنی کرمانی