تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۶۰۷

پیام: در دعوای اعسار، شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار مطلع باشند و در شهادت نامه، مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی را ذکر کرده و همچنین منشأ اطلاعات خود را نیز بیان کنند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.ع. به طرفیت خوانده آقای ح.ی. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی نظر به اینکه واخواه به تکلیف مقرر در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی عمل ننموده وفق مقررات آمره ماده مذکور در تنظیم استشهادیه پیوست دادخواست اقدام ننموده لذا دادگاه قرار رد دعوی مطروحه را به استناد ماده ۲ قانون مذکور صادر و اعلام می‌نماید، رأی در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - طاهری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به طرفیت آقای ح.ی. از دادنامه شماره ۴۵۴ تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی شعبه ۱۲۸ تهران که متضمن قرار رد دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است وارد نمی‌باشد زیرا از توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از املاکی که تجدیدنظرخوانده از تجدیدنظرخواه در سطح تهران معرفی کرده است و اظهار کرده که بیش از پانزده میلیارد تومان است نظر به اینکه از لحاظ مقررات قانونی شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار مطلع باشند و در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار منعکس شود و همچنین منشأ و اطلاعات خود را نیز بیان کنند که این امور در شهادت‌نامه مندرج نشده است علی‌هذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبرده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صداقتی- زجاجی