تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۰۹۱

پیام: یکی از شروط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین، مدیونیت متهم در زمان وقوع معامله مستند به وجود حکم قطعی یا صدور اجرائیه سند رسمی لازم الاجرا است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. فاقد مشخصات دیگر آزاد، به لحاظ عدم دسترسی به وی با وکالت آقای...، دایر بر معامله به قصد فرار از دین که به شرح کیفرخواست شماره ۹۰۹- ۹۳ دادسرای عمومی و انقلاب شهریار برای وی تقاضای مجازات شده است؛ توجهاً به شکایت شاکیه خصوصی خانم ج. با وکالت آقای...، تصویر دادخواست مطالبه مهریه از ناحیه شاکیه، تصویر قرارداد بیع فی مابین متهم و مادرش که نه روز بعد از تقدیم دادخواست شاکیه تنظیم گردیده، عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات دادسرا و جلسه رسیدگی دادگاه و مویداً به سایر قرائن و امارات موجود بزهکاری وی محرز و مسلم است. فلذا مستنداً به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم به محکومیت متهم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید، لکن با عنایت به شرایط ارتکاب بزه و اوضاع واحوال خاص موثر در ارتکاب بزه، دادگاه مستنداً به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اجرای مجازات موصوف را به مدت یک سال معلق می نماید و چنانچه متهم در مدت مزبور مرتکب یکی از جرائم موضوع ماده ۵۲ این قانون گردد علاوه بر مجازات جرم جدید مجازات تعلیقی نیز به اجرا درمی آید. رأی صادره با توجه به حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهریار - موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای... به وکالت از ح. متولد ۱۳۴۸، ساکن شهریار، از دادنامه شماره ۵۰۳ مورخ ۳۱/۰۴/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی شهریار که تجدیدنظرخواه برحسب شکایت خانم ج. از حیث اتهام معامله به قصد فرار از دین به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده اند و به رأی دادگاه طی لایحه ای که به شماره ۱۲۹ مورخ ۲۳/۰۷/۹۳ ثبت دفتر دادگاه عمومی جزایی گردیده اعتراض داشته و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و به این شعبه ارجاع و با وصول سابقه و ملاحظه آن و لایحه تجدیدنظرخواهی و با عنایت به این که تاریخ وقوع عقد بیع ۲۰/۰۳/۸۹ به موجب برگ شماره ۶ سابقه می‌باشد و پس ازآن وکالت نامه در تاریخ ۲۵/۰۳/۸۹ در دفترخانه هفده شهریور تنظیم گردیده (برگ ۵ سابقه) و در تاریخ ۰۴/۰۷/۹۱ ملک موردنظر توقیف می‌گردد و به موجب (برگ ۱۲ سابقه) و با عنایت به رأی شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳/۰۷/۹۳ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان که همگی حکایت از مقدم بودن بیع فی مابین خانم الف. با آقای ح. می‌باشد و با عنایت به این که ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن بیان می دارد هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت مالی مال خود را به دیگری منتقل نمایند که در مانحن فیه اولاً: محکومیت حاصل نشده است، ثانیاً: بیع ماقبل از توقیف می‌باشد و در تأیید بیع نامه نظر وکالت نامه رسمی وجود دارد که می توان گفت شرایط فرار از ادای دین یا تعهدات مالی محقق نشده است. فلذا دادگاه ضمن پذیرش اعتراض و به استناد جز ۴ از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه بابت محکومیت تجدیدنظرخواه و به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آقای ح. صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

شفیعی خورشیدی - موسی پور